هشتمین جلسه شرکت تعاونی نوسعه روستایی کرود طالقان

هشتمین جلسه شرکت تعاونی توسعه روستایی کرود طالقان در روز چهارشنبه با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره، بازرسین، اعضای هیئت موسس و دونفر از اعضای شورای اسلامی کرود طالقان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه پس از گزارش مدیر عامل در مورد مصوبات قبلی تصمیماتی اتخاذ شد که اهم آن عبارتند از:

1-خرید دو قطعه زمین از دو نفر از اعضا به ازای واگذاری سهام به تناسب قیمت

2-آماده شدن برگه های سهام اعضا و تعیین محل و چگونگی واگذاری آنها به اعضاو دریافت باقیمانده ی

قیمت سهام از اعضا

3-تعیین مسوول برای تعاونی مصرف کرود و  شروع به کار آن در آینده ی نزدیک با هماهنگی با هیات امنای مسجد

4-گزارش پیشرفت کسب مجوزهای صنعتی و پیگیری چند تصمیم مهم قبلی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید