زنان عالمه و مومنه طالقان

زنان عالمه و مومنه طالقان

میگویند :

 

مرحومه فضیله دختر کربلایی میرزا عموی کرودی که در ده سگرانچال همسر گزیده بود ُ به روش پدر و برادرش در آنجا مکتب دائر کرده بود و دختران و پسران به مکتب او میرفتند.

بیشتر زنان و مردانی که سن آنها به هفتاد میرسید مکتب او را درک کرده بودند و از او قرآن و کتاب و مسائل دینی یاد گرفته بودند.

پس از او ملا شهربانو دختر ملا ابوذر سگرانچالی که خواهر میرزا شکر اله و عیال کربلایی شربت بود و اولاد نداشت ُ دنباله کار او را گرفت.

این دو زن در زهد و تقوا و معلومات دینی و سواد معروف بودند. مخصوصا مرحومه ملا شهربانو خط شکسته را خوب مینوشت و بعضا قرآن هم کتابت میکرد و حتی از دهات اطراف هم به مکتب او میرفتند .

 

                                                               خدایشان رحمت کند.

 

نقل از کتاب برخی از دیده ها و شنیده ها در باره مردم کرود و طالقان

نوشته مرحوم حبیب اله برنگی (۱۳۶۵)


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید