نام های خانودگی اهالی بومی طالقان

نام های خانوادگی اهالی بومی روستاهای طالقان به ترتیب الفبا و ذکر نام روستا یا روستاها

 

 

 1. اباذری میر
 2. ابراهیم آبادی کلانک
 3. ابراهیمی امیرنان، خچیره، رشنابدر
 4. ابراهیمی طالقانی رشنابدر
 5. ابصاری ابصار
 6. ابوالقاسمی هرنج
 7. ابوطالبی سفجخانی
 8. اجلالی شهرک طالقان
 9. احسان فر کلانک
 10. احسانی سگرانچال، ورکش (مهاجرین از سگرانچال)
 11. احمد خان بیگی زیدشت، آردکان
 12. احمدخانی خسبان
 13. احمد زاده امیرنان
 14. احمد نژاد وشته
 15. احمدی دیزان، نویز، وشته، باریکان
 16. احمدی خواه دیزان
 17. احمدی نژاد دیزان
 18. احمدیان کرود
 19. ادیب پور دیزان
 20. ادیب طالقانی خوچیره
 21. ادیب نژاد حسنجون و سید آباد
 22. ادیبی دیزان، میراش
 23. ارکیان کولج
 24. اسحاقی جزینان، کرود (مهاجرین از جزینان)
 25. اسحاق مچرد دیزان
 26. اسدی تکیه ناوه، هرنج
 27. اسدیان مرجان
 28. اسدیان نیا مرجان
 29. اسکندری هرنج
 30. اسلامخواه خودکاوند
 31. اسلامی نویزک،  سگران
 32. اسماعیلی باریکان
 33. اشرفی هرنج
 34. اصغری هرنج
 35. اعتمادی کرود
 36. افتخاری پراچان
 37. افتخاری راد پراچان
 38. افضل نیکو میناوند
 39. اقتداری گوران
 40. اکبری اوچان، سگران
 41. اکبریان شهرک طالقان
 42. اکرمی وشته
 43. اکرمی وشته وشته
 44. الزامی فشندک
 45. الوندی میناوند
 46. الوندی پور میناوند
 47. اله بداشتی میر
 48. الموتی نویزک
 49. الهویی سوهان
 50. الهویی نظری سوهان
 51. الهیاری حسنجون و سید آباد، خودکاوند
 52. امانی نویزک، أميرنان
 53. امیرخانی تکیه ناوه
 54. امیرنانی امیرنان
 55. امیدوار فشندک
 56. امیری تکیه ناوه، هرنج
 57. امینی نویز
 58. انصاری پناه لهران
 59. انور پراچان
 60. اوجانی اوچان، میر (مهاجر از اوچان)
 61. اهوارکی اهوارک
 62. ایران نژاد نسا علیا
 63. ایزدی میر
 64. ایزدیان حسنجون و سید آباد
 65. ایوبی هرنج
 66. ایوبیان زیدشت
 67. آبایی بزج
 68. آتقی هرنج
 69. آرتونی آرتون
 70. آریان منش دیزان
 71. آطاهریان جوستان
 72. آقا احمدی دیزان
 73. آقا براری وشته
 74. آقا جعفري آرتون
 75. آقا حسینی کرود
 76. آقا رفیعی آردکان، دنبلید
 77. آقا مجیدی آردکانا
 78. آقابیگی حصیران
 79. آقاجانی شهراسر
 80. آل احمد اورازان
 81. آقا صفری آرتون
 82. آل طاهر گلیرد
 83. آل محمد اورازان
 84. آلکایی طالقان خوچیره
 85. آوانکی نویزک
 86. آهنگری گوران
 87. بابا محمودی دیزان
 88. باباخانی هرنج
 89. بابایی هرنج، خورانک
 90. بابکان گته ده
 91. باران چشمه خودکاوند
 92. باریکانی باریکان
 93. باقری هرنج
 94. بخشی حسنجون و سید آباد
 95. بذرگری انگه
 96. براری وشته
 97. برخی دیزان
 98. برزگر کجیران
 99. برزگری انگه، کلارود
 100. برنگی کرود، ورکش (مهاجر از کرود)
 101. بریری خسبان
 102. بکان گته ده
 103. بند پی پراچان
 104. بهار دوست وشته
 105. بهزادی وشته
 106. بهنام روشنابدر
 107. بوذری کرود، میناوند
 108. بیانی هرنج
 109. بیگلری فشندک، اسفاران (ساکن تنکابن)
 110. بیگی کرکبود
 111. بيوكي اميرنان
 112. پاشایی لهران
 113. پارسا اوانک
 114. پارسانیا خودکاوند
 115. پاک نژاد حسنجون و سید آباد
 116. پاک نیت خیکان
 117. پالیزبان میناوند
 118. پروانه گلیر
 119. پور جنابی  دیزان
 120. پورادیبی خودکاوند
 121. پورسعید خودکاوند
 122. پور کریمی کرود، پردسر(مهاجر از کرود)
 123. پور یعقوبی امیرنان
 124. پوررستگار حسنجون و سید آباد
 125. پورزاهد خسبان
 126. پور منصور ميناوند
 127. پورمهران مهران
 128. پویا اوانک
 129. پویان میر
 130. تاج الدینی حسنجون و سید آباد
 131. تاج دینی حسنجون و سید آباد
 132. ترابی خسبان
 133. ترابیان ناریان
 134. تقی منش میر
 135. تمیمی اوانک
 136. توحید رو خودکاوند
 137. توکلی سوهان
 138. ثنایی کیا دیزان
 139. جاني مير
 140. جباری میر
 141. جز دره ای (گز دره ای) آرموت
 142. جزنی جزن
 143. جعفری آرتون، میر، هرنج
 144. جعفریان جوستان
 145. جلایی میر
 146. جلیلی فشندک
 147. جمخو کرود
 148. جمشید نژاد مرجان
 149. جمشیدی مهران
 150. جمشیدیان مهران
 151. جنتی خودکاوند
 152. جمالی خودکاوند
 153. جهانگیر توکلی مرجان
 154. چراغی نویزک
 155. چشمه کانی فشندک
 156. حاتمی کرکبود
 157. حاتمیان نویزک
 158. حاج سیاری امیرنان
 159. حاج علیان گلینک
 160. حاج منوچهری گوران
 161. حاجیان تكيه آرموت
 162. حبیبی شهرک طالقان، نویزک، هرنج
 163. حدادی جوستان، زیدشت
 164. حسامیان فشندک
 165. حسنی ایزدی میر
 166. حسن سروش تکیه ناوه
 167. حسنی طالقانی میر
 168. حسین خانی وشته
 169. حسینی خودکاوند، زیدشت، مير
 170. حسین کله وشته
 171. حسینی مهر وشته
 172. حسینی نسب ناریان
 173. حشمت نویزک
 174. حشمتی شهراسر
 175. حقیقی اوانک، فشندک
 176. حکمت خودکاوند
 177. حکمت سریر خودکاوند
 178. حکیم الهی هرنج
 179. حمزاوی کرود
 180. حمیدی هرنج
 181. حمیدیان میر
 182. حیدری سفجخانی، زیدشت
 183. حیدری کیا خودکاوند
 184. خاتمی سفجخانی
 185. خاقانی نویزک
 186. خالقی سوهان
 187. خالقیان مرجان
 188. خان بابایی گوران
 189. خان سلطانی میر
 190. خدادادی سوهان
 191. خدامی خوچیره
 192. خرمی دنبلید، گوران
 193. خستو میر
 194. خلیل نژاد کرود
 195. خلیلی حسنجون و سید آباد، خسبان
 196. خنجری زیدشت
 197. خودکاوندی خودکاوند
 198. خوشبخت شهرک طالقان
 199. خوشنودیان شهرک طالقان
 200. خوشنویسی کرکبود
 201. خیکانی خیکان
 202. داداشی هرنج
 203. داهی میر
 204. داوودی گوران، نسا سفلی
 205. داوودی گورانی گوران
 206. دراج میر
 207. دربندی اسفاران
 208. درگاهی گلیرد
 209. درودی مرجان
 210. درویش نویز
 211. درویشان سگرانچال
 212. درویشی میر
 213. دُرّی خسبان
 214. دلجویی فشندک
 215. دهقان تکیه آرموت
 216. ذوالفی میر
 217. ذوقی دنبلید
 218. راجی دیزان
 219. راشدی حصیران
 220. رامشگران هرنج
 221. رافعی خودکاوند
 222. ربیع جعفری کرود
 223. ربیعی کولج، دیزان
 224. رجایی هرنج
 225. رجبی باریکان، گلینک
 226. رحمانی سفجخانی
 227. رحیم پور اوچان
 228. رحیمی پراچان
 229. رحیمی نصر کلانک
 230. رزاقی ناریان
 231. رستگار نویزک
 232. رستگاری هرنج
 233. رستمی میر، هرنج
 234. رسولی فشندک، میر، ورکش
 235. رضا خانی دنبلید
 236. رضاقلیان شهرک طالقان
 237. رضایی فشندک، سنگ بن، کلانک، دیزان
 238. رضایی فر تکیه ناوه
 239. رضوی پراچان، لهران
 240. رفیعی اورازان، بزج
 241. رمجی نویزک
 242. رمضانی گوران، هرنج
 243. رنجبران کولج، شهرک طالقان
 244. روحی نویز
 245. روستایی میراش، خوچیره
 246. رهبری عالیسر (مقیم تنکابن)
 247. ريیسی  (رئیسی) زیدشت، خسبان، هرنج
 248. زارعی خورانک، شهراسر، میر، نسا سفلی
 249. زاهدی خسبان
 250. زر ریزی خودکاوند
 251. زرعکانی فشندک
 252. زرکانی فشندک
 253. زرین نام خودکاوند
 254. زمانی سگران
 255. زندی وشته
 256. زینعلی سوهان
 257. زینی وشته
 258. ژیان نویزک
 259. سادات باریکان
 260. سادات باریکانی باریکان
 261. سادات رسول ورکش
 262. ستوده بیگ دیزان
 263. سجادی فر خودکاوند
 264. سردشتی دنبلید
 265. سره میر
 266. سعیدی مهر خودکاوند
 267. سلطان محمدی گوران
 268. سلطانی دیزان، سوهان، موچان، میر، عالی سر
 269. سلطانی نسب دیزان
 270. سلطانیان دیزان
 271. سلیمانی نسا علیا
 272. سليماني نيا نسا عليا
 273. سلیمانی فر هرنج
 274. سلیمی فشندک، مهران
 275. سلیمیان شهرک طالقان
 276. سماعی پور پراچان
 277. سنقر کلایه فشندک
 278. سوداگری حسنجون و سید آباد
 279. سود بخش اميرنان
 280. سهرابی طالقانی میر
 281. سیدان آرموت
 282. سیدعلیخانی سنگ بن
 283. سید میرزایی گلیرد
 284. سید نورایی خیکان
 285. سیفی وشته
 286. شادالویی نویزک
 287. شاد پور ميناوند
 288. شادخو کولج
 289. شالتوسیان خودکاوند
 290. شاملو پردسر
 291. شاه حسینی میراش
 292. شاه دوستی شهرک طالقان
 293. شاهمرادی نویز
 294. شاه محمدی فشندک
 295. شاهوردی وشته
 296. شایسته نسا علیا
 297. شجاعی دنبلید، میر
 298. شرافتی دنبلید
 299. شریعت زاده مهرانی مهران
 300. شریعتمدار طالقانی گلیرد، هشان
 301. شریعتمداری هشان
 302. شریعتی   خودکاوند
 303. شریف کاظمی ناریان
 304. شریفی سفجخانی، کرود، سگران
 305. شريفيان سگران
 306. شریفی راد نسا علیا
 307. شعبانی سوهان
 308. شکرالهی دیزان
 309. شکریان هرنج
 310. شکیبایی میر
 311. شمسی کرود (ساکن درشفت)
 312. شمشیری نویزک
 313. شهرابی شهراسر
 314. شهراسبی شهراسر، کلانک
 315. شهراسری شهراسر
 316. شهرکی شهرک طالقان
 317. شهنام هرنج
 318. شهیدی جوستان- تکیه
 319. شیخ کجیران
 320. شیخان آرموت تکیه
 321. شیخ الاسلامی نویز
 322. شیخ حسنی تکیه ناوه
 323. شیخ سلطانی ناریان
 324. شيخ عبدالله شهراسر
 325. شیخی کجیران
 326. شیرجی مرجان
 327. صابری ناریان
 328. صادقی فشندک
 329. صادقیان شهرک طالقان
 330. صادقیان مطهر ورکش
 331. صالحی روشنابدر، سوهان، گوران
 332. صائمیان شهرک طالقان
 333. صباء خودکاوند
 334. صباغی هرنج
 335. صبوری هرنج
 336. صداقتی هشان
 337. صفاری زیدشت
 338. صفایی هرنج
 339. صفری هرنج
 340. صمیمی دنبلید
 341. صنیعی مرجان
 342. صیادی امیرنان
 343. صیادی گهر کلانک
 344. ضیایی راد نسا علیا
 345. طالقانی اوانک، کرکبود، کرود، میر، دنبلید، دیزان
 346. طالقانی مرام گلینک
 347. طالقانی مطلق زیدشت
 348. طالقانی نژاد گوران
 349. طاهری دهدر، زیدشت، وشته
 350. طاهری نژاد خودکاوند
 351. طاهریان شهرک طالقان
 352. طیبی کماکان
 353. طبیبی فر خودکاوند
 354. ظهیری عالی سر
 355. عابدی موچان
 356. عابديان نويزك
 357. عابدینی موچان، هرنج، امیرنان، نویزک
 358. عارفی جوستان
 359. عبادی اورازان، خوچیره
 360. عبادی طالقانی کرود
 361. عباسی شهرک طالقان
 362. عبدالحسینی گلیرد، هرنج
 363. عبدالرحمانی هرنج
 364. عبدالرزاقی هرنج
 365. عزیزی روشنابدر، سوهان، خودکاوند
 366. عسکری خسبان
 367. عشقی طالقانی جوستان
 368. عطاردی تکیه ناوه
 369. عطایی دنبلید
 370. عظیمی جزینان
 371. عقبایی جزینان، جزن (مهاجر از جزینان)
 372. عقیل نژاد هرنج
 373. عقیلی نویز
 374. علاء الدینی هشان
 375. علایی حسنجون و سید آباد
 376. علایی طالقانی گلیرد
 377. علایی نژاد گلیرد
 378. علومی کرود
 379. علوی طالقانی گلیرد
 380. علوی منش دنبلید
 381. علوی نیا خودکاوند
 382. علی باریکان
 383. علی پور تکیه ناوه
 384. علیا کویین
 385. علیایی کویین
 386. علیان فرد گلینک
 387. علیشیری تکیه ناوه
 388. علیمرادی گوران
 389. علی محمدی شهراسر
 390. عمادی دیزان
 391. عمرانی نویزک، هرنج (مهاجر از نویزک)
 392. عمویی کولج
 393. غرقی زیدشت
 394. غفاری باریکان، حسنجون و سید آباد
 395. غفوری سوهان، میر (مهاجر از سوهان)
 396. غلامی امیرنان
 397. غمامی اوانک
 398. فاخری خودکاوند
 399. فاضلی دیزان، رشنابدر
 400. فخر حسینی ناریان
 401. فرامرزی خسبان
 402. فرخی دیزان
 403. فرزدی اوانک
 404. فرمحمدی وشته
 405. فرهادی راد وشته
 406. فرهنگی آرتون
 407. فروزان  مهر خودکاوند
 408. فروزنده فشندک
 409. فرهمند خودکاوند
 410. فشندکی فشندک
 411. فقیهی میراش
 412. فلاحی کولج
 413. فهیمی دنبلید
 414. فولادیان حسنجون و سید آباد
 415. فیاضی خودکاوند
 416. فیروزی نسا سفلی
 417. فیضی خورانک، آرتون، آردکان، لهران
 418. قادری دهدر
 419. قاسمي آرتون
 420. قاضی میرسعید حسنجون و سید آباد
 421. قداسیان خودکاوند
 422. قدسی سوهان، ورکش
 423. قدیری نویزک
 424. قدیری اصل خودکاوند
 425. قربانی خسبان، میناوند
 426. قزوینی میر
 427. کاظمی بزج
 428. کاظمیان فرد میر
 429. کامجو وشته
 430. کاووسی نویزک
 431. کبریایی کرود، پردسر (مهاجر از کرود)
 432. کتابچی کرکبود
 433. کرمی سگران، کرکبود
 434. کرودی کرود
 435. کریمایی نویز، کرکبود
 436. کریم پور وشته
 437. کریمی تکیه ناوه، کرود، کرکبود، هرنج
 438. کریمی طالقانی مرجان
 439. کریمیها هرنج
 440. کشاورزی کولج
 441. کلانتری فشندک
 442. کلانکی کلانک، نسا سفلی
 443. کلانی فر کلانک
 444. کلایی جزن
 445. کمیزی کلارود
 446. کوشا گوران
 447. کوئینی کوئین
 448. کوهستانی پرگه
 449. کیا مرجان
 450. کیان آسکان، گته ده، دهدر
 451. کیانی هرنج
 452. کیا کویین
 453. کیانی مرجان
 454. کیاهور نسا سفلی
 455. کیایی نسا علیا، هرنج
 456. کیایی (سادات کیایی) سوهان
 457. کیایی نژادمشهدی گلیرد
 458. کیمیا نژاد تکیه ناوه
 459. گرشاسبی روشنابدر، کش، لهران
 460. گلبابائی روشنابدر
 461. گلمحمدی گلینک
 462. لایقی باریکان، فشندک
 463. لطفی نویز
 464. لهراسبی لهران
 465. مامانی خودکاوند
 466. متین فر   ورکش
 467. مجتهدي جزن
 468. مجدفریدی سوهان
 469. مجدی نویزک
 470. مجنونی سنگبن
 471. محبوبی روشنابدر
 472. محبی آرموت، زیدشت، کلانک
 473. محبیان خودکاوند
 474. محبی نیا خودکاوند
 475. محرابی امیرنان
 476. محرابیان امیرنان
 477. محجوبی فشندک
 478. محسنی نویز، خودکاوند
 479. محسنی فر خودکاوند
 480. محققی راد خودکاوند
 481. محمد بیگی هرنج
 482. محمد زاده وشته
 483. محمد حسيني سگران، نویزک
 484. محمد خانی مرجان
 485. محمد یاری مرجان
 486. محمدی زیدشت، وشته، هرنج
 487. محمدی فرد ورکش
 488. محمدی منفرد ورکش
 489. محمودان حسنجون و سید آباد
 490. محمودانی حسنجون و سید آباد
 491. محمود كلايه فشندك
 492. محمودی کرکبود، دهدر
 493. مدبر خودکاوند
 494. مددیان شهرک طالقان
 495. مدنی پراچانی پراچان
 496. مرادی هرنج
 497. مرادی طالقانی سوهان
 498. مرندی جزن، میناوند
 499. مسگری جوستان
 500. مسگریان جوستان
 501. مسلمی خودکاوند
 502. مسیبی کرکبود
 503. مشایخ کش رود
 504. مصباح مرجان
 505. مصدری کرود
 506. مصدقی فشندک
 507. مصطفوی سفجخانی
 508. مصطفی نژاد خودکاوند
 509. مصلح جزن
 510. مصلحی کرکبود
 511. مطلبی موچان، خورانک
 512. مطهری خودکاوند
 513. مظلومی فشندک
 514. معتمدی کرود، خودکاوند
 515. معدنی میناوند
 516. معصومی هرنج
 517. معصومی تبار خودکاوند
 518. معصومی نژاد خودکاوند
 519. معمولی فشندک
 520. معین آزاد میر
 521. معینی حصیران، کرود
 522. مقصودی دیزان، مهران
 523. مقصودیان مهران
 524. مقیمی گلینک
 525. ملا داوودی وشته
 526. ملاجان حسنجون و سید آباد
 527. ملا رمضانى گوران
 528. ملا صالحی گوران، وشته
 529. ملامحمدی پراچان
 530. ملایی هرنج
 531. ملک پور جوستان
 532. ملکان جوستان
 533. ملکی سنگبن
 534. مناسکی کرود
 535. منافی سگرانچال، مير
 536. منتظری کرود (ساکن در اصفهان)
 537. منصور سوهانی سوهان
 538. منصوری سوهان، کرود، مهران
 539. منصوری نژاد میناوند
 540. منصوری نیا میناوند
 541. منوچهری گوران
 542. موذنی کرود
 543. مورعی کرکبود
 544. موسایی میر
 545. موسی زاده خودکاوند
 546. مولایی بزج
 547. مولاییان میر
 548. مومنی خودکاوند
 549. مومنی زاده خودکاوند
 550. مومنی مطلق خودکاوند
 551. مهرآور خودکاوند
 552. مهر پرور خودکاوند
 553. مهرجویی میناوند
 554. مهاجر شهراسر، خودکاوند
 555. مهدوی میر، خودکاوند
 556. مهدیی فشندک
 557. مهران نیا مهران
 558. مهرابی هرنج
 559. مهرانی مهران
 560. مهری بزج
 561. مهریاری آرتون
 562. میثاقی فشندک
 563. میرابوالقاسمی گلیرد
 564. میراحمدی اورازان
 565. میر اسدی آردکان
 566. میران آرموت
 567. میربابایی میر
 568. میر بزرگی اورازان
 569. میرتقی اورازان
 570. میرج میر
 571. میرج فیروز میر
 572. میرچی میر
 573. میرچی فرد میر
 574. میر حسینی گلینک، باریکان
 575. میررضوی اورازان
 576. میرزایی کرود، هرنج
 577. میرزکّی اورازان
 578. میرسعید قاضی حسنجون و سید آباد
 579. میرسلیمی گلیرد
 580. میر غیاثی ناریان
 581. میرقادری اورازان
 582. میر قاسمی آردکان
 583. میرکلبعلی اورازان
 584. میرمجیدی اورازان
 585. میرمطهری اورازان
 586. میرنورالهی اورازان
 587. مینا سرشت میناوند
 588. میناوند میناوند
 589. ميناوند چال ميناوند
 590. ميناوندي ميناوند
 591. مینایی راد میناوند
 592. مينايي پور ميناوند
 593. مینایی فر میناوند
 594. نادری خسبان
 595. نادری مقدم امیرنان
 596. ناریانی ناریان
 597. ناصحی گلینک
 598. ناظر مهرانی مهران
 599. ناظم زاده وشته
 600. نجاتی هرنج
 601. نجاران حسنجون و سید آباد
 602. نجاری گوران
 603. نجفی هرنج، میر
 604. نجفیان شهرک طالقان
 605. ندافی نسا علیا
 606. ندایی نویزک
 607. ندیمی زیدشت
 608. نصرالهی سگران
 609. نصیری هرنج
 610. نظری سوهان، هرنج
 611. نظری مقدم امیرنان
 612. نعمتی خوچیره، زیدشت
 613. نقدی حسنجون و سید آباد
 614. نقدیان دنبلید
 615. نقوی مرجان
 616. نقی منش میر
 617. نورانی پراچان
 618. نوربخش حسنجون و سید آباد
 619. نورمحمدی خورانک
 620. نوری نسب نویزک
 621. نوروزی تکیه ناوه
 622. نوری هرنج
 623. نومیری وشته
 624. نیازی نسا علیا
 625. نیک گهر خودکاوند
 626. نیک نسب خودکاوند
 627. واصلی هرنج
 628. واثقی نسا سفلی
 629. وثاق مجرد دیزان
 630. وثوق تکیه ناوه
 631. وثوق احمدی دیزان
 632. ورکشی ورکش
 633. ورودی دنبلید
 634. وفایی دنبلید، مهران
 635. وفایی فرد وشته
 636. وقاری فشندک
 637. ولی پور امیرنان
 638. هاتف بخش پراچان
 639. هاتفی خودکاوند
 640. هادیان روشنابدر، گلینک
 641. هاشمی کرود، میر
 642. هاشمی مطلق خودکاوند
 643. هدايي مير
 644. هرنجی هرنج
 645. همتی سوهان، میر
 646. همه وند اسفاران
 647. هنرپور مرجان
 648. هنرمندی مرجان
 649. یادگاری خوچیره
 650. یاسری خودکاوند
 651. یاورطلب خودکاوند
 652. یدی نویزک
 653. یزدانی خسبان، میر
 654. یعقوبی گلینک، میر
 655. یگان گته ده
 656. یوسفی میر، هرنج، فشندك
 657. یونسی هرنج
 1. احمد نژاد وشته

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید