آثار شاعران و نویسندگان طالقانی

گرچه من تهرانیم دورم کمی از طالقان

ساعتی غافل نیم حتی دمی از طالقان

همچو مرغ تشنه دارم چشم دائم سوی آب

در سرم دارم هوای شبنمی از طالقان

خاطرات کودکی از پیش چشمم می دود

شاد و خندانم ندارم من غمی از طالقان

بوی دود صبح زود ده ز هوشم می برد

واقعا"بوی بهشت آید همی از طالقان

اول اردیبهشت و گردش دشت و دمن

روح را باشد دوا و مرهمی از طالقان

علی اکبر صالحی -روشنابدر