آثار شاعران و نویسندگان طالقانی

یکی رود بود در طالقان سنگ پل                    که رودی در آن بیخ باشد دوگل
یکی نام را بود خاکرود                                دگر رود را نام بود نار رود
بیامد به پایین بشد بایزن                               که رودی بود همچو شیر چمن
سپس آمده زان میان دیزه رود                        بشد قوه دلفریب زمان شاهرود
چو این رود به پایین بشد چون زیارت کند        همی با برادر عالیزان بیعت کند
شدن متحد این دویار قدیم                             به لطف جهانبان رحمان رحیم
همه دست در دست هم می نهند                    رگ شاهرود سنم میشوند
سلام ای جهان رود ما طالقان                       تو شهود ما باشی اندر زمان

تقدیم به آب های نیلگون طالقان