کوئین

دكتر عارف فرزند ملّا قاسم اهل ده كوئين طالقان بود. او علم پزشكي را در تهران نزد اطباء آن زمان فرا گرفته بود. علم طبّ او معجوني از طب قديم و طب جديد بود و از هر دو طريق بمداواي بيماران مي‌پرداخت. عارف در اواخر عمر در طالقان زندگي ميكرد. از دهات اطراف مي‌آمدند او را سواره براي مداواي بيمار خود مي‌بردند. از ابتداي زندگي او اين حقير اطلاعي ندارد ولي در زمان خود در طالقان او از دكترهاي معروف بود.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی

درويش مختار طالقاني
درويش مختار علیايي فرزند مرحوم محرمعلي اهل ده كوئين طالقان بود او در اوايل سده 14قمري مي زيست. مختار از دراويش معروف طالقان در نيم قرن گذشته بود. او به معناي واقعي درويش بود با لباس درويشي نه به سبك صوفي گري وی مردي بود متقي و پر هيزگار و از محبان واقعي خاندان نبوت. مختار اشعار فراواني از دراويش وشعراي بزرگ را از حفظ داشت و نيز در مسائل مذهبي اطلاعاتش فراوان بود چنانكه با روحانيون به مباحثه مي پرداخت .