کماکان و کلوندر

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای کماکان طالقان:

  1. طیبی

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای کلوندر طالقان:


اطلاعات کلی در باره روستای کماکان

روستای کماکان واقع درعرض جغرافیایی 36 10 26 و طول جغرافیایی 51 39 50   و 1760 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای آرموت از سمت شرق با دریاچه سد طالقان از سمت جنوب با روستای کلوندر  و از سمت غرب با روستا ی سنگ بن همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی

اطلاعات کلی در باره روستای کلوندر

روستای کلوندر واقع درعرض جغرافیایی 36 09 22 و طول جغرافیایی 50 40 28   و ؟ متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای کماکان از سمت شرق با روستای زیدشت از سمت جنوب با روستای سفید گوران  و از سمت غرب با روستا ی سنگ بن همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی