کش رود

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای کش رود طالقان:

اطلاعات کلی در باره روستای کش و کش رو

روستا های کش و کش رود یکی از نزدیک ترین فاصله را بین روستا های طالقان با هم دارند بطوری که فاصله مرکز روستا های کش و کش رود از هم  ۵۰۰ متر  و فاصله حومه های آن دو از هم کمتر از ۲۰۰ متر است و مرز بین آن دو را رودخانه کش رود تشکیل می دهد.

روستای کش واقع درعرض جغرافیایی ۳۶ ۱۳ ۰۳ و طول جغرافیایی ۵۰ ۳۷ ۴۱   و ۱۸۴۰ متر ارتفاع از سطح دریا از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با کوه وجین از سمت شرق با روستای کشرود از سمت جنوب با روستای روشنابدر  و از سمت غرب با روستا ی لهران همجوار میباشد.

روستای کشرود واقع درعرض جغرافیایی ۳۶ ۱۳ ۱۶ و طول جغرافیایی ۵۰ ۳۸ ۳۰   و ۱۸۳۰ متر ارتفاع از سطح دریا از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با کوه وجین از سمت شرق با روستای سوهان از سمت جنوب با روستای روشنابدر  و از سمت غرب با روستا ی کش همجوار میباشد.

روستا های کش و کش رو (منبع http://www.zeinali.ir/souhan.htm)

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی