کش

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای کش طالقان:

اطلاعات کلی در باره روستای کش و کش رو

روستا های کش و کش رود یکی از نزدیک ترین فاصله را بین روستا های طالقان با هم دارند بطوری که فاصله مرکز روستا های کش و کش رود از هم  500 متر  و فاصله حومه های آن دو از هم کمتر از 200 متر است و مرز بین آن دو را رودخانه کش رود تشکیل می دهد.

روستای کش واقع درعرض جغرافیایی 36 13 03 و طول جغرافیایی 50 37 41   و 1840 متر ارتفاع از سطح دریا از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با کوه وجین از سمت شرق با روستای کشرود از سمت جنوب با روستای روشنابدر  و از سمت غرب با روستا ی لهران همجوار میباشد.

روستای کشرود واقع درعرض جغرافیایی ۳۶ ۱۳ ۱۶ و طول جغرافیایی ۵۰ ۳۸ ۳۰   و ۱۸3۰ متر ارتفاع از سطح دریا از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با کوه وجین از سمت شرق با روستای سوهان از سمت جنوب با روستای روشنابدر  و از سمت غرب با روستا ی کش همجوار میباشد.

 

روستا های کش و کش رو (منبع http://www.zeinali.ir/souhan.htm)

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی