ملّا عليمحمد سوهاني طالقاني

در كتاب تاريخ صدساله ايران در صفحه 9 آمده:   ملّا محمّدعلي فرزند علي اهل ده سوهان طالقان بود. ايشان مدتي در شهر قزوين تحصيل كرد. بعد به نجف اشرف رفت و در حوزه درس علماي بزرگ زمان خود از جمله شيخ مرتضي انصاري شركت جست. بعلت نبوغ و استعدادي كه داشت از شاگردان برجسته مرحوم شيخ انصاري بود و در آن حوزه از علماي بزرگ شد. علت شهرتش اين شد كه شيخ انصاري وصيّت كرده بود كه ملّا عليمحمد مرا در قبر بگذارد. بعد از فوت مرحوم شيخ انصاري ايشان با تجليل فراوان از نجف به طالقان آمد و پس از مدتي در سال 1311 قمري در تهران دنيا را وداع گفت و در ابن بابويه بخاك سپرده شد. روانش شاد.

 

به نقل از کتاب سیمای طالقان حبیب اله برنگی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید