حسنجون و سید آباد

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای حسنجون و سید آباد طالقان:

اطلاعات کلی در باره روستای حسنجون

روستای حسنجون واقع درعرض جغرافیایی 36 12 16 و طول جغرافیایی 50 44 24   و 1960 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای سید آباد از سمت شرق با روستای جزینان از سمت جنوب با روستای کولج بالا  و از سمت غرب با روستا ی میراش همجوار میباشد.

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

منبع : http://www.karood.com