عليخان سردار طالقاني

مشهدي اسماعيل جوستاني ميگفت عليخان سردار اهل ده جوستان طالقان بود. او جواني بود نيرومند و دلير که در موقع قيام ميرزا كوچك خان به نهضت جنگل پيوسته بود و بخاطر ابراز لياقت و رشادت به او لقب سرداري داده بودند و به عليخان سردار معروف شده بود. او فرماندهي عده اي از مجاهدان جنگل را داشت و در مقابله با قواي مهاجم دولتي شجاعانه نبرد مي كرد چنانكه نام او را بر سر زبانها انداخته بود.  پس از شكست نهضت جنگل و ازهم پاشيده شدن آن به وسيله قواي قزاق، عليخان سردار از راه تنكابن به جوستان آمد و مخفی شد. چون او از طرف دولت تحت تعقيب بود پناه دهندگان به او را تهديد به مجازات كرده بودند. عده اي از اهالي جوستان كه ترسيده بودند  و حضور او را در آنجا مكروه مي داشتند به دولتی ها خبر دادند كه عليخان سردار در جوستان مخفی است. لذا عده اي قزاق براي دستگيري او به جوستان رفتند.  او از موضوع با خبر شد و از مخفيگاه خود خارج شده و با تفنگ وفشنگي كه داشت به تكيه رفت و در امامزاده هارون پناه گرفت. او ازقبل متوجه شده بود که چه اشخاصی او را لو داده اند.  اتفاقا همان عده بعنوان راهنما با قزاق ها براي دستگيري او به طرف امامزاده هارون آمدند.

وقتی او از حضور قزاق ها و محاصره اش در آنجا باخبر شد از پناهگاه بيرون امد و دل به مرگ نهاد و بدون ترس بر روي ديوار حياط امامزاده رفت و به اخطار تسليم قزاق ها وقعي نگذاشت و با اسلحه خود به سوي آنها آتش گشود و12 نفر را هدف قرار داد و از پا دراورد كه 5 نفر از آنها اهل جوستان بودند از جمله 3 نفر از آنها يكي عمو و دو نفر پسر عموي او بودند و بقيه 7 نفر قزاق بودند. او هنگامي كه اهالي جوستان را هدف قرار مي داد و از پا درمي اورد ميگفت بميريد خائن ها كه اين سزاي خيانت شماست تا اينكه خود مورد اصابت گلوله قزاق ها قرار گرفت و از روي ديوار بر زمين افتاد و با شجاعت و مردانگي جان سپرد.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید