ملّا محمّد تقي شهيد ثالث قزويني و برادرش ملّا محمّد باقر

سيّد محمّد تقي مير ابوالقاسمي در كتاب تاريخ و جغرافياي طالقان آورده است كه:

ملّا محمّد تقي معروف به شهيد ثالث قزويني و برادرش ملّا محمّد باقر اهل براغان بودند كه در قزوين متوطن شده بودند. پدرشان اسماعيل اهل ده جوستان طالقان بود كه به براغان آمده بود و در آنجا سكنا گزيده بود. بعد فرزندانش از براغان بقزوين رفته بودند. ملّا محمّد تقي و ملّا محمّد باقر از علما و مجتهدين بنام زمان محمّد شاه و ناصرالدّين شاه قاجار بودند كه در قزوين اقامت داشتند. در آنجا تدريس ميكردند و به ارشاد مردم مي‌پرداختند. هردو امامت جماعت داشتند. ملّا محمّد تقي كتابهايي نيز نوشته بود. در كتابي ديدم نوشته بود زرين‌تاج معروف به قرة‌العين كه از زنان سرشناس و مورد احترام فرقه بهائيت است دختر ملّا صالح برادر ملّا محمّد تقي بود. چون قرة‌العين بفرقه بهائيت پيوسته بود بوسيله پدر و عموهايش طرد شده بود. آنها با او جداً مخالفت ميكردند و مانع پيشرفت نيات سوء او بودند. قرة‌العين درصدد نابودي پدر و عموهايش برآمد و تصميم گرفت آنها را از پيش پايش بردارد. آن نابكار عده‌اي از اراذل بهائي را مأمور كرد در هنگام نماز صبح در راه مسجد عمويش ملّا محمّد تقي را احاطه كردند و آن عالم ربّاني را با هشت ضربه كارد و نيزه از پا درآوردند و بشهادت رسانيدند و از آن تاريخ ملّا محمّد تقي به شهيد ثالث قزويني معروف شد. پس از چند روز از آن واقعه شوم باز به دستور او چند نفر از بهائيها در سر راه عمويش ملّا محمّد باقر كمين كردند و ناجوانمردانه بسر او ريخته و پارچه‌اي را به گردن او بسته گره زدند و از دو طرف كشيدند بطوريكه آن عالم جليل‌القدر خفه شد و بشهادت رسيد. لعنت الله علي القوم الظالمين.

نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید