بزج

عکس زیر آبشار زیبای روستای بزج طالقان را نشان می دهد  (عکس از گروه مارشال مدرن در یاهو  برداشته شده است)