بزج

مرحوم حاج شيخ عزيز اله اهل ده بزج طالقان بود. او در مدارس علميه تهران علوم اسلامي را فرا گرفته بود شيخ عزيز يك روحاني با هيبت و مقتدر بود با سيد حسن مدرس اشنايي داشت وي به علت فعاليت هاي سياسي كه در جواني با نهضت جنگل داشت سرشناس شده بود او بسياري از رجال كشور را مي شناخت. او در ادارات دولتي صاحب نفوذ بود و روي حرفش حساب مي كردند. مرحوم شيخ عزيز اله در جواني دوست و رئيس دفتر و منشي مرحوم دكتر ابراهيم حشمت طالقاني بود كه سمت دستیاري و وزارت ميرزا كوچك خان را داشت. خود شيخ عزيز اله در خيلي از كار هاي نهضت جنگل دخالت داشت و اكثر نوشته جات براي رجال سرشناس طرفدار نهضت جنگل و همچنين دستورات و فرامين به سران نهضت جنگل به خط او بود.