دکتر یحیی پویا( از روستای اوانک)

دکتر یحیی پویا( از روستای اوانک)

                                                             

 

دکتر یحیی پویا
دکتر یحیی پویا در سال 1273 در قریه اوانک طالقان به دنیا آمد و پس از طی کردن آموزشهای ابتدایی در طالقان در مدرسۀ دارالفنون پرداخت و پس با توصیۀ احیاء الدوله برای ادامۀ تحصیل به فرانسه رفت و پس از بازگشت به ایران ........ پروفسور اورلن OBERLAN به دانشگاه تهران منتقل شد وی در سال 1328 بیماری کالاآزار را در ایران کشف نمود . در سال 1351 در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به عنوان استاد ممتاز بازنشسته شد .
تألیفات
1. کتاب بیماریهای خونی در 3 جلد
2. رساله ای در مورد جلوگیری از بیماری آمیزشی
3. رساله ای در مورد درمان لوکوز حاد به وسیلۀ کورتیزون
4. عضویت در هیأت مدیره بانک خون و مرکز انتقال خون
5. عضویت در شورای دائمی مجمع خون شناسان فرانسه
6. عضویت هیأت تحریری مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران

 

برگرفته از سایت عزیز و نگار:

http://www.azizonegar.com/seite69.htm


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید