امیرنان

دكتر ولي اله محرابي در بيستم خرداد 1316، در اميرنان طالقان قدم به عرصة‌ جهان خاكي نهاد. او ديپلم علوم تجربي را از دبيرستان هدف تهران كسب نمود و پس از فراز و نشيب بسيار، تحصيلات خود را در رشتة‌ پزشكي در دانشگاه آنكارا، تركيه،‌ آغاز و در دانشگاه استانبول خاتمه داد. دكتر محرابي نخستين دانشجويي بود كه دورة‌ هفت سالة‌ عـمومي را در كـم‌تر از 5 سـال به پايـان رسانيد و با رتـبة‌ ممتاز،‌فارغ‌التحصيل شد.