مشكل طالقاني ها در مورد مالكيت زمين هايشان چيست؟

طالقان از قديم بصورت خرده مالكي بوده وداراي حدود دويست هزار پلاك تفكيكي مي باشد كه در حدود شصت سال پيش صادر شده است. مردم طالقان بطور سنتي با تقسيم نامچه هاي سنتي و دستي  اقدام به تقسيم سهم الارث مي نموده اند و بسياري از وراث فاقد شماره پلاكي هستند كه مالكيت آن را دارند و شايد بسياري از اسنادي كه حاوي شماره پلاك بوده را طي يك دور ه شصت ساله از دست داده باشند.

اداره ثبت طالقان كليه اسناد خود را بر اساس شماره پلاك مرتب نموده و غير كامپيوتري است. از اين رو با حدود 5 نفر كارمند قادر نيست شماره پلاك ثبتي را بر اساس نام مالك و يا مزرعه پيدا نمايد. به همين دليل مالكيني كه به هر دليل به شماره پلاك خود دسترسي ندارند قادر نيستند آن را از اداره ثبت دريافت نمايند. از اين رو قادر نيستند از حق مالكيت خود دفاع نمايند. لذا پيشنهاد مي نمايم كه اداره ثبت طالقان اقدام به طبقه بندي كامپيوتري املاك طالقان نمايد تااين مشكل حل شود. ضمنا پيشنهاد مي گردد كه وزارت جهاد كشاورزي اجراي قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را بگونه اي اجرا نمايد كه حق مالكين تضييع نگردد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید