مناقصه احداث ساختمان اداري و پست امداد گاز طالقان

شركت گاز استان تهران در نظر دارد احداث ساختمان اداري و پست امداد گاز طالقان را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید:

1-  شرح مختصر کار:

متراژ بنا: 1082 متر مربع.
تعداد طبقات شامل: ، همکف ، طبقه اول و طبقه دوم میباشد.
سیستم سازه ای: اسکلت فلزي.
نما: گرانيت سفيد نطنز با 25% گرانيت قرمز يزد.2-  مدت اجراء پروژه: مدت اجراء پروژه600 (ششصد) روز تقویمی می باشد.


3-  محل اجراء پـروژه: در شهر طالقان مي باشد.

4- ميزان تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ 000’500’27 (بيست و هفت ميليون وپانصد هزار) ريال مي باشد.

5- نوع ضمانتنامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات: ضمانت نامه بانكي معتبر يا واريز وجه نقد به حساب شماره 63383327 ، بانك ملت، شعبه ايرانشهر شمالي، كد 6322 .

6- مهلت اعلا
م آمادگي: تا آخر وقت اداري روز دوشنبه، مورخ 07/09/1390 مي باشد.

7- زمان توزيع اسناد مناقصه: تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه، مورخ 16/09/1390 مي باشد.

8- زمان ارسال پيشنهادات: تا آخر وقت اداري روز يكشنبه، مورخ 27/09/1390 مي باشد.  

9- زمان گشايش پيشنهادات: روز دوشنبه مورخ 28/09/1390 مي باشد.

10- شرايط متقاضي:

داشتن شخصيت حقوقي.
داشتن امكانات، ماشين آلات و نيروي متخصص.
داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه.
داشتن رتبه متناسب و مرتبط از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري.
داشتن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طبق ضوابط كارفرما.
داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی.
ثبت نام و اخذ کد اطلاع رسانی مناقصات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي.متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "10 " فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند، مي توانند در مهلت تعيين شده فوق الذكر، نسبت به ارائه تقاضاي كتبي خود به انضمام فرمهای تکمیل شده مشخصات پیمانکاران مندرج در صفحه اصلی سایت شرکت گاز استان تهران به آدرسwww.nigc-tpgc.ir  اقدام نمایند و يا درصورت لزوم جهت اخذ اطلاعات بيشتر به آدرس تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوک 7، امور قـراردادها مراجعه نمايند.

متقاضيان ميتوانند براي رؤيت آگهي به آدرس سایت الكترونيكي www.shana.ir یا www.nigc-tpgc.ir یا iets.mpor
g.ir  نيز مراجعه نمايند.

منبع: سایت شرکت گاز استان تهران www.nigc-tpgc.ir

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید