انواع مارهای طالقان - قسمت سوم

 

 

انواع مارهای منطقه طالقان را در ادامه مطلب ببینید.......

مار

  كوتوله( غیر سمی): Eirenis modesta

رنگ بدن زيتوني يا قهوه اي تيره يكنواخت و فاقد خال ،‌داراي علامتي قوسي شكل در ناحيه پس سر ،‌متصل به لكه سياه رنگ ناحيه آهيانه و ممتد به سمت چشم و علامتي به شكل به رنگ تيره در فاصله دو چشم ، نقش و نگار ناحيه سر در مارهاي بالغ نامشخص ،‌رنگ سطح شكمي روشن و فاقد خال .
حداكثر طول 61 سانتيمتر ، دم 17 سانتيمتر .
تغذيه از عنكبوتيان ،‌كرمها ؛ زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : تپه‌ها ،‌كوهستانها ،‌مناطق خشك صخره اي ، گاهي در بوته زارها و غالباً زير تخته سنگها .

گوند مار(غیر سمی):Elaphe dione Pallas

بدن به رنگ قهوه اي روشن ، سبز زيتوني ،‌خاكستري متمايل به قهوه اي روشن با خالهاي عرضي تيره ، قهوه اي تيره يا قرمز آجري سوخته همراه با حاشيه سياه رنگ ، معمولاً داراي سه خط تيره كم و بيش طولي (دو عدد آن تا ناحيه دم ممتد) ، داراي خطوط قهوه اي زيگزاك مانند نامنظم تا ناحيه پس سر ممتد ، در فاصله بين دو چشم داراي خطي تيره ممتد از قسمت خلفي هر چشم تا گوشه دهان يا گاهي بدن به رنگ تيره يكنواخت و فاقد خطوط و نقوش ، سطح شكمي زرد رنگ با خالهاي سياه .
حداكثر طول 121 سانتيمتر ، دم 21 سانتيمتر .
تغذيه از جوندگان و گاهي پرندگان و تخم آنها و ماهيها .
زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : مناطق مختلف ،‌جنگلها ، كوهستانها ،‌دشتها ، روي درختان ف رودخانه‌ها و حتي سواحل درياها .

مار شلاقي( غیر سمی):Elaphe quatuorlineata

مار شلاقي Elaphe quatuorlineata sauromatesمار شلاقي Elaphe quatuorlineata sauromates

رنگ بدن نوزادان قهوه اي با سه تا پنج سري خالهاي قهوه اي تيره يك در ميان با حاشيه سياه ، در مار بالغ رنگ بدن خاكستري متمايل به قهوه اي با چند سري خالهاي بيضي شكل تيره يا دايره اي مورب و زيگزاك مانند ، همراه با چهار خط تيره طولي ممتد ، رنگ ناحيه سر معمولاً قهوه اي و غالباً همراه با خط مورب تيره و باريك و ممتد از سمت چشم به گوشه دهان ، سطح شكمي زرد روشن و در نوزادان همراه با خالهاي قهوه اي . داراي چهار رديف خال تيره رنگ از ناحيه گردن تا قسمت دم ممتد ، سطح پشتي داراي خطوط عرضي قهوه اي تيره رنگ به شكل زيگزاك و در سطح جانبي همراه با يك رديف خال كوچك .
حداكثر طول 141 سانتيمتر ، دم 26 سانتيمتر.
تغذيه از جوندگان و پرندگان و تخم پرندگان از آشيانه‌هاي بالاي درختان (جوندگان حداكثر به اندازه موش صحراي ، پرندگان حداكثر به اندازه كبوتر)
زاد و ولد : تخمگذار ، معمولاً 6 تا 16 تخم در تابستان ، به اندازه 6 سانتيمتر .
زيستگاه : باغها ، علفزارها ، حفره‌ها ،‌زير سنگها ، مناطق سبز و داراي درخت .

مار آبي(غیر سمی):Natrix natrix

مار آبي Natrix natrixمار آبي Natrix natrix

بدن به رنگ سبز زيتوني يا نارنجي روشن ، تيره يا سياه رنگ با خالهاي بزرگ روشن در دو طرف ناحيه سر ،‌ سطح شكمي روشن با خالهاي زير تيره رنگ ،‌گاهي سياه رنگ يكنواخت به نامن سياه سوجه و گاهي داراي دو خط سفيد طولي ممتد در دو طرف بدن بنام مار آبي .
حداكثر طول 100 سانتيمتر ، دم 22 سانتيمتر .
تغذيه از قورباغه‌ها ،‌ماهيهاي كوچك ، حشرات ، جانوران آبزي .
زاد و ولد : تخمگذار ، تعداد تخمها 6 تا 12 عدد ، محل تخمگذاري زير برگهاي مرطوب يا خزه‌ها ، زمان خروج نوزاد از تخم دو ماه .
زيستگاه : مناطق جنگلي ، مردابها ، رودخانه‌ها – درياچه‌ها ، حوضها و استخرها .

مار آبي ، چليپر(غیر سمی):Natrix tessellata

مار آبي ، چليپر Natrix tessellata

رنگ بدن معمولاً زيتوني ، خاكستري متمايل به زيتوني ، سبز روشن يا قهوه اي با خالهاي درهم ، سطح پشتي داراي خالهاي تيره به هم پيوسته ، عقب سر معمولاً داراي دو خط تيره به هم پيوسته به شكل 8 ، سطح شكمي زرد رنگ متمايل به قرمز با خالهاي چهار گوش سياه رنگ ، در بعضي مارها رنگ يكنواخت و گاهي سياه رنگ .
حداكثر طول 103 سانتيمتر ، دم 21 سانتيمتر .
تغذيه از ماهيهاي كوچك ، قورباغه‌ها ، جانوران آبزي .
زاد و ولد : تخمگذار ، فصل تخمگذاري اواخر تابستان تعداد تخمها 5 تا 12 عدد .
زيستگاه : رودخانه‌ها ، مردابها ، درياچه‌ها ، سواحل درياها ، دشتها ، مناطق كوهستاني ،‌جنگلها ، باغها و مزارع .

مار شتري(غیر سمی):Spalerosophis diadema cliffordi

مار شتري Spalerosophis diadema cliffordi

بدن به رنگ نخودي ، خاكستري روشن ، قهوه اي روشن زيتوني با سه رديف خالهاي تره رنگ طولي ممتد ،‌سطح پشتي داراي خالهاي تيره رنگ چهار ضلعي با حاشيه زرد رنگ همراه با خالهاي تيره رنگ و يك در ميان در سطح جانبي ،‌رنگ سطح شكمي روشن و فاقد خال .
حداكثر طول 188 سانتيمتر ، دم 27 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولكها و موشها .
زاد و ولد : تخمگذار ، 3 تا 5 تخم مي گذارد .
زيستگاه : مناطق صحرايي و نيمه صحرايي ،‌كوهستان‌ها و بوته زارها .

شتر مار شيرازي(غیر سمی):Spalerosophis diadema schiraziana

شتر مار شيرازي Spalerosophis diadema schiraziana

بدن به رنگ نخودي ، خاكستري روشن ، قهوه اي روشن با خالهاي تيره رنگ چند ضلعي در سطح مياني پشت همراه با خالهاي كوچك سياه رنگ يك در ميان در سطح جانبي ، خالهاي ناحيه گردن بيضي شكل با حاشيه روشن ، ناحيه سر با خالهاي متعدد قهوه اي تيره ، سطح شكمي معمولاً روشن و فاقد خال .
حداكثر طول 148 سانتيمتر ،‌دم 28 سانتيمتر.
تغذيه بالغين از مارمولكها و نوزادان از حشرات .
زاد و ولد : تخمگذار ، تعداد تخمها 3 تا 5 عدد .
زيستگاه : مناطق صحرايي و نيمه صحرايي ، بوته زارها .

مار كوتوله پارسي(غیر سمی):Pseudocylophis persica

رنگ بدن خاكستري روشن متمايل به قهوه اي ،‌مركز هر پولك تيره تر ، رنگ پوزه روشن ، داراي خط عرضي تيره بين دو چشم و خال عرضي تيره رنگ ديگر ممتد از ناحيه آهيانه تا ناحيه گيجگاهي ، همچنين خال عرضي تيره در ناحيه گردن ، سطح شكمي يكنواخت و روشن .
حداكثر طول 39 سانتيمتر ، دم 7 سانتيمتر .
تغذيه از حشرات و عنكبوتيان و به ندرت از مارمولكها .
زاد و ولد تخمگذار ، 4 تا 8 تخم در فصل تابستان مي گذارد .
زيستگاه : مناطق صخره اي و نيمه صحرايي ، كوهستانها ، معمولاً زير سنگها .

مار درفشي(غیر سمی):lytorhynchus ridgewayi

  

بدن به رنگ خاكستري ،‌زرد نخودي با نقوش قهوه اي و حاشيه تيره رنگ ، خال قهوه اي رنگ ناحيه سر به شكل لنگر كشتي كه قسمت قدامي آن بطور قرينه از پولك‌هاي پيشاني و جلو پيشاني و از سمت چشم به طرف گوشه خلفي دهان ممتد و شاخه خلفي لنگر به طرف پولك آهيانه و ناحيه پس سر ممتد . داراي خالهاي نسبتاً بزرگ در سطح پشتي به شكل زيگزاك و همراه با خالهاي كوچكتر و يك در ميان در سطح جاني ، خالها به رنگ خاكستري متمايل به قهوه اي و ممتد تا انتهاي دم ، سطح شكمي به رنگ روشن يا سفيد .
حداكثر طول 48 سانتيمتر ، دم 7 سانتيمتر .
طرز زندگي اين مار به درستي روشن نيست ولي در معده آن مارمولك و حشرات مشاهده شده است .
زيستگاه : مناطق صحرايي و نيمه صحرايي .

تيرك مار(غیر سمی):Eirenis Punctatolineata

رنگ بدن قهوه اي روشن و يكنواخت يا با خطوط طولي سياه تا ناحيه دم ممتد ، فاقد خال عرضي تيره در ناحيه گردن ، سطح شكمي يكنواخت و روشن .
حداكثر طول 58 سانتيمتر ، دم سانتيمتر 16 .
تغذيه از حشرات و عنكبوتيان و به ندرت مارمولكها .
زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : مناطق صخره اي ،‌نيمه صحرايي ،‌كوهستانها ، معمولاً زير سنگها .

مار كوتوله(غیر سمی):Eirenis meda

  

رنگ بدن خاكستري ،‌سبز زيتوني ،‌نخودي متمايل به قهوه اي با خالهاي تيره باريك عرضي همراه با خالهاي كوچك تيره در سطح جانبي و ممتد تا روي ناحيه دم ،‌رنگ اطراف پولك تيره تر از خط مياني آن ، رنگ سطح شكمي روشن و فاقد خال .
حداكثر طول 43 سانتيمتر ، دم 7 سانتيمتر .
تغذيه از حشرات و عنكبوتيان .
زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : مناطق كوهستاني و صخره اي ،‌مناطق نيمه صحرايي (غالباً زير سنگها)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید