انواع مارهای طالقان - قسمت دوم

انواع مارهای منطقه طالقان را در ادامه مطلب ببینید....

 

 

 سوله مار يا مار خاكي( غیر سمی):Leptotyphlops macrorhynchus 

 

بدن اين مارها در قسمت قدامي زرد كمرنگ ، ساير اندام به رنگ خاكستري روشن و يكنواخت .
حداكثر طول 25 سانتيمتر .
تغذيه از مورچه‌ها ؛ زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : زير خاك‌ها ، تپه ماهورها .

مار آتشي یاسياه سوجه( غیر سمی) :Coluber jugularis

مار آتشي (سياه سوجه) Coluber jugularis

در نوع مار سياه سوجه بدن به رنگ سياه و سطح شكمي كمي روشن تر ، ناحيه گلو و لب بالا قرمز رنگ ، گاهي در نوع مار سوجه سطح پشتي به رنگ زيتوني ، خاكستري ، زرد – قهوه اي يا زرد زيتوني با خطوط روشن در وسط هر پولك ، سطح شكمي زرد رنگ ، و گاهي در نوع مار آتشي سطح پشتي به رنگ قرمز متمايل به قهوه اي يا آبي ، حاشيه پولك‌ها روشن تر با خطوط تيره آجري رنگ در وسط هر پولك ، سطح شكمي قرمز رنگ .
حداكثر طول 150 سانتيمتر ، دم 38 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولك‌ها ،‌مارها ،‌جوندگان كوچك ،‌پرندگان كوچك و گاهي دوزيستان .
زاد و ولد : معمولاً 5 تا 12 تخم نسبتاً بزرگ به طول 5 سانتيمتر در تابستان ،‌ حالت مار معمولاً عصباني و در برخورد با انسان فرار نمي كند ،‌با صداي هيس هيس شديد انسان را ناراحت مي كند و سعي دارد با حمله‌هاي مكرر او را گاز بگيرد .
زيستگاه : مناطق نيمه صحرايي ، دشتها ، مزارع ، علفزارها ،‌ مناطق صخره اي ، چمن زارها ،‌جنگلها ، باغچه‌ها و غيره .

مار سوجه يا آتشي( غیر سمی) :Coluber caspius Gmelin

مار سوجه يا آتشي Coluber caspius Gmelinمار سوجه يا آتشي Coluber caspius Gmelin

بدن به رنگ قهوه اي يا زيتوني – خاكستري با خال يا بدون خال سياه رنگ ، پولكهاي سطح پشتي داراي خط طولي روشن در وسط هر پولك ، سطح شكمي زرد ، نارنجي ، قرمز روشن فاقد خال و يكنواخت ، پولكهاي سطح شكمي 191 تا 210 عدد و سطح زيرين دم 90 تا 113 عدد .
حداكثر طول 150 سانتيمتر ، دم 38 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولك‌ها ، مارها ، جوندگان كوچك ، پرندگان كوچك و گاهي دوزيستان .
زاد و ولد : معمولاً 5 تا 12 تخم نسبتاً بزرگ به طول 5 سانتيمتر در تابستان . در برخورد با انسان فرار نمي كند و سعي دارد با حمله‌هاي مكرر و با صداي هيس هيس شديد انسان را ناراحت كند و او را گاز بگيرد .

مار خالدار   (غیر سمی) : Coluber karelini Brandt

بدن به رنگ زرد يا خاكستري روشن يا قهوه اي روشن با خال‌هاي حلقه اي شكل ناقص تيره رنگ متمايل به سياه كه به سطح شكمي نمي رسد ،‌در فواصل حلقه‌ها در سطح جانبي خالهاي سياه رنگ يك در ميان ، خالها و حلقه‌ها در قسمت قدامي بدن مشخص و در قسمت خلفي بدن نامشخص ، ناحيه دم فاقد خال و حلقه ، زير چشم و ناحيه گيجگاهي داراي خال سياه ، سطح شكمي روشن فاقد خال .
حداكثر طول 107 سانتيمتر ، دم 25 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولك‌ها و موشهاي كوچك .
زاد و ولد : تخمگذار ،‌نوزادان در تابستان از تخم خارج مي شوند .
زيستگاه : مناطق كوهستاني ، دشتها و صحراها .

قمچه مار( غیر سمی):Coluber najadum

قسمت قدامي بدن زيتوني روشن با خال‌هاي سياه كه حاشيه آن سفيد رنگ و ممتد در دو طرف بدن ، سر به رنگ زيتوني ،‌خاكستري يكنواخت ،‌لبها و قسمت جلو چشم به رنگ زرد يا سفيد ،‌بيشتر ناحيه بدن مخصوصاً قسمت خلفي آن به رنگ زيتوني ،‌زرد صورتي و يا قهوه اي يكنواخت ،‌سطح زيرين بدن به رنگ زرد يا سفيد يكنواخت .
حداكثر طول 115 سانتيمتر ، ‌دم 37 سانتيمتر.
تغذيه از مارمولكها و جوندگان كوچك .
زاد و ولد : 3 تا 5 تخم نسبتاً بزرگ در اواخر تابستان .
زيستگاه : مناطق كوهستاني و صخره اي ، بوته زارها و مناطق ديگر .

مار پلنگي( غیر سمی):Coluber nummifer Reuss

بدن به رنگ خاكستري زيتوني تيره با خالهاي روشن ،‌در ناحيه پشتي داراي خالهاي بزرگ قهوه اي يا زيتوني با لبه‌هاي تيره سياه رنگ ،‌در سطح جانبي داراي خالهاي مدور كوچك و يك در ميان با خالهاي بزرگتر ،‌خالها به صورت سه خط در ناحيه دم ممتد ، علائم ناحيه سر قرينه ،‌سطح شكمي زرد با خالهاي قهوه اي يا سياه رنگ در دو طرف پولكهاي شكمي .
حداكثر طول 120 سانتيمتر ، دم 27 سانتيمتر .
تغذيه از جوندگان كوچك ، پرندگان و مارمولكها .
زاد و ولد : فصل تخمگذاري در تابستان ،‌تعداد تخم‌ها 3-7 عدد .
زيستگاه : مناطق كوهستاني ،‌دامنه‌ها ،‌دشتها ،‌مناطق صحرايي .

مار پلنگي( غیر سمی):Coluber ravergieri Menetries

مار پلنگي Coluber ravergieri ravergieri Menetries

بدن به رنگ نخودي ، خاكستري – قهوه اي روشن يكنواخت يا زيتوني قهوه اي ،‌زرد زنجابي يا خاكستري – قهوه اي با خطوط و نقوش متفاوت ، سطح پشتي داراي خطوط تيره رنگ (گاهي به شكل چهار گوش) متناوب با خالهاي سياه ،‌در ناحيه دم داراي سه خط تيره ممتد ،‌در سطح جانبي سر داراي خط تيره مورب تا گوشه دهان و خط تيره ديگر در زير چشم ، سطح شكمي روشن و غالباً با خالهاي كوچك ، گاهي سر يا تمام بدن مار سياه رنگ ، در بعضي نمونه‌ها خطوط و نقوش منظم تر و تيره رنگ ، گاهي نقش و نگار نامنظم ،‌رنگ روشن تر و خطوط و نقوش جنس نر و ماده با هم متفاوت ، ماده‌ها داراي خالهاي سياه بزرگ و نرها يكنواخت و فاقد نقش و نگار .
حداكثر طول 159 سانتيمتر ، دم 37 سانتيمتر .
تغذيه از جوندگان ، پرندگان و مارمولكها .
زاد و ولد : فصل تخمگذاري در تابستان ، تعداد تخمها 3 تا 7 عدد .
زيستگاه : مناطق كوهستاني و دامنه‌ها ،‌دشتها ، ‌مناطق نيمه صحرايي .

مار قيطاني(غیر سمی):Coluber rhodorachis

مار قیطانی Coluber rhodorachis

به رنگ زيتوني ،‌سبز روشن متمايل به خاكستري ،‌زيتوني متمايل به قهوه اي يكنواخت يا داراي خطوط و نقوش متفاوت ، در بعضي از نمونه‌ها ناحيه پشت (از پس سر تا انتهاي دم) داراي يك خط قرمز رنگ يا نارنجي متمايل به قهوه اي ممتد ، پولكهاي سطح شكمي 214 تا 235 عدد و سطح زيرين دم 106 تا 136 عدد ،‌گاهي سطح پشتي فاقد خط قرمز اما رنگ قسمت قدامي بدن و قسمت خلفي آن متفاوت ، در قسمت قدامي خطوط با رنگ تيره يا سياه به شكل زيگزاك نامنظم با خالهاي كوچكتر در سطح جانبي ، قسمت خلفي بدن يكنواخت و به رنگ زيتوني خاكستري .
حداكثر طول 129 سانتيمتر ، دم 35 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولكها و گاهي پستانداران و پرندگان كوچك .
زاد و ولد : در تابستان 3 تا 7 تخم نسبتاً بزرگ مي گذارد .
زيستگاه : مناطق كوهستاني ،‌مناطق صحرايي ، دامنه تپه‌ها .

مار  كوتوله(غیر سمی):Eirenis collaris

رنگ بدن زيتوني روشن ،‌ خاكستري يا قهوه اي روشن ، قسمت مركزي هر پولك روشن ، سر و گردن نوزادان داراي خالهاي سياه و حاشيه زرد ، در ‌مار بالغ اين خالها نامشخص ،‌سطح شكمي روشن و فاقد خال .
حداكثر طول 38 سانتيمتر ، دم 7 سانتيمتر .
تغذيه از حشرات و عنكبوتيان و به ندرت مارمولكها .
زاد و ولد : تخمگذار ، 4 تا 8 تخم در فصل تابستان مي گذارد .
زيستگاه : مناطق صخره اي ،‌ نيمه صحرايي ،‌كوهستانها ،‌معمولاً زير سنگها .

مار آتشي( غیر سمی):Coluber schmidti

رنگ بدن قرمز آجري (به ندرت سياه رنگ) و فاقد خالهاي عرضي ، پولكهاي سطح پشتي معمولاً پهن و با لبه‌هاي زرد كمرنگ ، خالهاي سطح پشتي نامنظم ، سطح شكمي به رنگ زرد صورتي ، سطح فوقاني سر داراي خال‌هاي تيره رنگ .
حداكثر طول 140 سانتيمتر ، دم 35 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولك‌ها ،‌مارها ،جوندگان كوچك ،‌پرندگان كوچك و گاهي دوزيستان .
زاد و ولد : معمولاً 5 تا 12 تخم نسبتاً بزرگ در تابستان . حالت مار معمولاً عصباني و در برخورد با انسان فرار نمي كند . با صداي هيس هيس و جهش‌هاي كوتاه انسان را ناراحت مي كند و سعي دارد با حمله‌هاي مكرر او را گاز بگيرد .
زيستگاه : مناطق نيمه صحرايي ، دشتها ، مزارع ،‌علفزارها، مناطق صخره اي ، چمنزارها، جنگلها، باغچه‌ها و غيره .

مار دستي( غیر سمی):Coluber ventrimaculatus

مار دستي Eirenis decemlineata

رنگ بدن در سطح پشتي قهوه اي روشن ، سطح شكمي سفيد يكنواخت ، داراي دو جفت خال تيره رنگ طولي در سر تا سر بدن تا انتهاي دم ممتد ،‌گاهي سطح پشتي به رنگ يكنواخت و فاقد علامت ، فاقد خال عرضي تيره در ناحيه گردن .
حداكثر طول 90 سانتيمتر ، دم 16 سانتيمتر .
تغذيه از حشرات و عنكبوتيان و گاهي از مارمولكها .
زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : مناطق صخره اي ، نيمه صحرايي ، كوهستانها و معمولاً زير سنگها .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید