انواع مارهای طالقان - قسمت اول

با توجه به دو مطلب که قبل از این در سایت قرار گرفت و در مورد مار بود بر آن شدم تا به معرفی مارهای طالقان بپردازم

مطالب  برگرفته از سایت بیابانها و کویر های ایران به آدرس http://www.irandeserts.com میباشد.

بقیه در ادامه مطلب ................

 

   گرزه مار( سمی):  Vipera lebetina

 

   

(افعي گل گز ، افعي خاتوني ، افعي داوودي ، افعي سياه ، افعي سليماني )
مشخصات : گردن كاملا مشخص ، سر مثلثي شكل با پولكهاي ريز ، مردمك چشم عمودي ، پوزه گرد و پولك رسترال متصل به دو يا سه عدد پولك ، بين فاصله دو چشم 8 تا 12 پولك ،‌دور چشم 13 تا 19 پولك ، بين چشم و لب بالا 2 يا 3 پولك ، سطح پشتي تيغه دار و در 23 يا 25 يا 27 رديف و سطح زيرين دم 32 تا 54 عدد ،‌ پولك مخرجي منفرد .
رنگ بدن متفاوت و بيشتر به رنگ خاكستري روشن يا تيره يا نقره اي متمايل به سياه ، ساده و يكنواخت يا با خالهاي متفاوت ، خالها گاهي به شكل دايره‌هاي ناقص يا كامل متمايل به قرمز آجري يا زرد زيتوني همراه با خالهاي كوچك تيره ،‌داراي خط پهن قهوه اي تيره در دو طرف گردن و به سمت قسمت خلفي چشم ممتد ، سطح پشتي بعضي نمونه‌ها به رنگ قهوه اي روشن يا خاكستري با خطوط قهوه اي تيره و لكه‌هاي قرمز آجري ، امتداد اين نقوش از ناحيه گردن تا انتهاي دم ، سطح شكمي سفيد يا زرد روشن و گاهي با خالهاي سياه و سفيد .
حداكثر طول 168 سانتيمتر ، دم 20 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولكها ،‌موشها ، گنجشكها و تخم پرندگان .
زاد و ولد : تا 35 تخم در تابستان و اغلب تخمها حاوي نوزاد است .
زيستگاه : كوهستانها ، لاي سنگها و بوته‌ها ، تپه ماهورها ، علفزارها

 افعی قفقازی( سمی):Agkistrodon halys

 

 

بدن به رنگ خاكستري ،‌قرمز يا قهوه اي روشن ، سطح پشتي داراي لكه‌هاي حلقه اي شكل يا خطوط عرضي تيره ، سطح جانبي داراي يك يا دو سري خالهاي تيره ، پوزه تيره رنگ ، داراي دو خط تيره مورب در قسمت خلفي سر ، داراي يك خال تيره با حاشيه روشن در قسمت گيجگاه ، لبها داراي خالهاي ريز قهوه اي ، سطح شكمي تيره رنگ با خالهاي تيره رنگ با خالهاي كم و بيش خاكستري يا قهوه اي در ايران نوع Agkistrodon intermedius caucasicus (Nikolsky, 1916) پراكندگي بيشتري دارد .
حداكثر طول 67 سانتيمتر ، دم 6 سانتيمتر .
تغذيه از دوزيستان (قورباغه‌ها) ، جوندگان كوچك ، مارمولكها .
زاد و ولد :‌3 تا 9 نوزاد در تابستان .
زيستگاه : بوته زارها ، كوهستانها ، تپه‌ها ، جنگلها ، زير تخته سنگها

افعي البرزي( سمی):Vipera ursinii eriwanensis

بدن به رنگ قهوه اي خاكستري ، زرد متمايل به قهوه اي روشن يا تيره متمايل به سياه يا قهوه اي تيره متمايل به قرمز آجري ، سطح پشتي داراي يك رديف خال بيضي شكل و گاهي بهم پيوسته و به شكل خط زيگزاك در امتداد بدن ، سطح جانبي داراي دو يا سه سري خال كوچك قهوه اي تيره ، داراي يك خط تيره بين قسمت خلفي چشم و گوشه دهان ، سطح شكمي و زير دم داراي خالهاي ريز سياه و سفيد .
حداكثر طول 65 سانتيمتر ، دم 5 سانتيمتر .
تغذيه از حشرات ،‌ملخها ، مارمولكها ، جوندگان كوچك .
زاد و ولد : تا ده نوزاد در فصل تابستان .
زيستگاه : مناطق ييلاقي ، جلگه‌ها ، كوهستانها ، علفزارها ، نيزارها .

يله مار ( نیمه سمی):Malpolon monspessulana

سطح پشتي به رنگ زيتوني يا قهوه اي خاكستري تيره يكنواخت يا با خالهاي قهوه اي تيره با حاشيه يا بدون حاشيه سفيد رنگ ،‌سطح شكمي سفيد مايل به زرد ، نوزادان داراي خطوط و نقوش قرينه و بالغين فاقد نقش و نگار ، سطح پشتي به رنگ قهوه اي ، سبز زيتوني يا خاكستري تيره مايل به سياه با خالهاي روشن و حاشيه قهوه اي و گاهي حاشيه پولك داراي خالهاي زرد و گاهي خالهاي تيره همراه با خالهاي سفيد رنگ ، سطح شكمي سفيد متمايل به زرد با خالهاي سياه و سفيد .
حداكثر طول 180 سانتيمتر ، دم 35 سانتيمتر .
تغذيه از مارها و مارمولكها و پرندگان ، تغذيه نوزادان از سوسكها و حشرات .
زاد و ولد : تخمگذار ، در تابستان تا بيست تخم مي گذارند .
زيستگاه : صحراها ، تپه ماهورها ، چمنزارها .

سوسن مار (نیمه سمی ) :Telescopus fallax iberus

 

بدن استوانه اي شكل ، به رنگ خاكستري يا خاكستري زيتوني با خالهاي تيره يا سياه رنگ ، خالهاي سطح پشتي در قسمت قدامي بزرگ و مشخص تر، خالهاي سطح جانبي كوچكتر و يك در ميان با خالهاي سطح پشتي ، حد متوسط خالهاي پشتي 36 عدد ،‌سطح شكمي يكنواخت با خالهاي تيره قهوه اي متمايل به سياه رنگ و نقطه‌ها سياه رنگ و كوچك .
حداكثر طول 74 سانتيمتر ، دم 11 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولكها ، شب و صبح زود در تعقيب شكار هستند و روزها در زير سنگها مخفي مي شوند .
زاد و ولد : تخمگذار .
زيستگاه : مناطق خشك و صحرايي ، كوهستاني ، گاهي منازل مسكوني .

مار كرمي شكل ( غیر سمی):Typhlops vermicularis

 

بدن به رنگ قهوه اي يا خاكستري روشن و داراي پولك‌هاي همانند و صاف ، سطح شكمي به رنگ زرد ليمويي با پولك‌هاي كوچكتر .
حداكثر طول 35 سانتيمتر .
تغذيه از مورچه‌ها؛ زاد و ولد : تخمگذار (4-8 تخم دراز و كشيده ) .

كور مار یا مار دو سر( غیرسمی) : Eryx jaculus

رنگ‌ سفيد يا زرد يكنواخت يا با خال‌هاي كوچك تيره رنگ .
حداكثر طول 90 سانتيمتر ، دم 5/7 سانتيمتر .
تغذيه از جوندگان كوچك ، زاد و ولد : 8 تا 12 نوزاد در فصل تابستان . ( تا بيست نوزاد گزارش شده است )
زيستگاه : لاي صخره‌ها ، زير سنگ‌ها ، ماسه‌ها و خاك‌هاي نرم ، لاي بوته‌ها ، چمن زارها ، مناطق نيمه صحرايي.

كور مار معمولی( غیر سمی): Eryx jaculus jaculus 

 


كور مار معمولی Eryx jaculus jaculus 

سطح پشتي بدن به رنگ‌هاي روشن يا تيره خاكستري ، صورتي يا قهوه اي با خال‌هاي تيره تر ممتد يا منقطع ،‌همراه با خال‌هاي كوچك يك در ميان ، وجود يك خط تيره بين قسمت خلفي چشم تا انتهاي گوشه دهان ، وجود خطوط تيره رنگ در دو طرف دم ، سطح زيرين شكم به رنگ‌هاي سفيد يا زرد يكنواخت يا با خال‌هاي كوچك تيره رنگ .
حداكثر طول 90 سانتيمتر ، دم 5/7 سانتيمتر .
تغذيه از جوندگان كوچك ، زاد و ولد : 8 -12 نوزاد در فصل تابستان .
زيستگاه : لاي صخره‌ها ، زير سنگ‌ها ، ماسه‌ها و خاك‌هاي نرم ، لاي بوته‌ها ، چمن زارها ، مناطق نيمه صحرايي .

كور مار سليماني( غیر سمی):Eryx miliaris pallas

Песчаный удавчик - Eryx miliaris

بدن به رنگ قهوه اي با خال‌هاي قهوه اي و حاشيه روشن ، در بعضي نمونه‌ها خالها بطور زيگزاك و منظم و در برخي ديگر خالها نامنظم و در هم ، خالهاي قسمت قدامي بدن قابل تشخيص و در قسمت خلفي بدن گاهي در هم و تيره رنگ ، بعضي خالها داراي حاشيه سياه رنگ ، سطح جانبي روشن و بعضي از پولك‌هاي آن داراي حاشيه قهوه اي تيره يا سياه رنگ .
حداكثر طول 65 سانتيمتر ، دم 6 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولكها و جوندگان كوچك ، زاد و ولد : تا 10 نوزاد در فصل تابستان .
زيستگاه : صحراهاي شني ، شنزارها ، لاي صخره‌ها ،‌دشتها ، چمن زارها .

كور مار تاتاري( غیر سمی) : Eryx tataricus tataricus

رنگ بدن شبيه كور مار دو سر Eryx jaculus ولي سطح شكمي آن داراي خالهاي قهوه اي تيره تر و متراكم تر ، نمونه‌هاي فاقد خالهاي سطح شكمي كم و ناياب .
حداكثر طول 72 سانتيمتر ، دم 6 سانتيمتر .
تغذيه از مارمولك‌ها و جوندگان كوچك مانند موش .
زاد و ولد : 11 تا 12 نوزاد به طول بيش از ده سانتيمتر .
زيستگاه : دشتها، مناطق نيمه صحرايي ،‌شنزارها ،‌بوته زارها .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید