چشمه های روستای کرود

 

چشمه های روستای کرود

 


در کرود حدود شصت ویک چشمه و آب زه وجود دارد. اکثر چشمه ها کم آب هستند بطوريکه آب آنها بيش از چند قدمي جريان نمي يابد و زياد قابل استفاده نيستند. فقط همان چند قدم جريان مسير خود را سرسبز نگهميدارند. اما آب زه ها آبشان در روی زمين جريان نمي يابد فقط رطوبت آنها روی زمين ظاهر مي شود و قطعه ای از آن را سبز و با طراوات نگهميدارد که در آنجا حکايت از وجود آب ميکند. تنها چند چشمه است که ميتوان گفت آبشان نسبتا زياد و قابل استفاده است اينک از يکايک آنها نام ميبريم :

 

 


 

 

1 - چشمه سره که از وسط کوه سره بيرون مي آيد و حدود چهل، پنجاه متر مسير خود را سبز نگهميدارد. آب آن فقط برای خوردن عابرين و حيوانات است 2 - چشمه او اسکولي لت که خيلي کوچک است و کم آب مي باشد فقط اطراف حود را سبز نگهميدارد 3 - چشمه های کوچک و کم آب آخوندی مالگا که اطراف خود را سبز نگهميدارند 4 - چشمه هفت رنگي بور که خيلي کم آب است 5  - چشمه معروف به گل گاه که از داخل شن ها ميجوشد اين چشمه خيلي پر آب است و در حقيقت آب اين چشمه رگ حيات کشاورزی ده کرود است و اکثر مزارع آبي زار اين ده از آب اين چشمه مشروب ميشوند. آب اين چشمه بسيار سرد و گوارا است و از اين لحاظ معروفيت دارد 6 - چشمه چپ دره که آبش نسبتا زياد است و آبش در مسير آب گل گاه جريان مي يابد 7 - آب زه های چشمه ای دره 8 - چشمه فرضعلي چشمه که خيلي کم آبست بطوريکه فقط رفع عطش  از کساني ميکند که از سره بر ميگردند و تشنه هستند 9 - چشمه علي اکبری مهرويا که نسبتا پر آب است و استخری در مسير آن احداث شده که با آب آن چند قطعه زمين مشروب مي شود 10 - چشمه کم آب مهرويا و آب زه های مهرويا 11 - چشمه وراشوران که کم آب است و آبزه های نزديک آن 12 - چشمه ترکيني چاک که نسبتا پر آب است ولي چندان روی زمين ظاهر نمي شود ولي محوطه وسيعي را سرسبز کرده است 13 - چشمه های داخل پيل چاک که کم آب هستند ولي محوطه بزرگي را تبديل به چمن کرده اند 14 - چشمه چاشت خوران که آب آن زياد نيست و اطراف مسير خود را تبديل به چمن کرده. آب اين چشمه به سردی و گوارائي مشهور است . زارعين و گاوگل با نان موقع ظهر به کنار اين چشمه مي آيند و نهار را در کنار آن صرف ميکنند. 15 - چشمه زير سگران راه يا چشمه معروف به خانعلي چشمه کنار دره مهرويا به پيل سنگان قرار دارد که چندان آب زيادی ندارد فقط اطراف خود را سبز نگهداشته است 16 - آبزه های پيل سنگان که يک خط سبزی بوجود آورده اند 17 - چشمه پيل سنگان که آب آن چندان زياد نيست و در مسير خود چمني بوجود آورده و آب اين چشمه شور است 18 - چشمه معروف به منور چشمه که لب دره قرار گرفته و آب آن تا اندازه ای زياد است و بسردی و گوارائي معروف است 19- چشمه معروف به چشمه اباسک که آب آن چندان زياد نيست فقط چند متر اطراف خود را تبديل به چمن کرده آب اين چشمه برای نوشيدن گواراست   20 - چشمه جوئری باغ است که در محل گودی داخل شکستگي زمين واقع شده در واقع چند چشمه کنار هم مي باشد که استخری در آنجا احداث شده که يکي دو قطعه زمين را مشروب ميکند. چند درخت گردوی قديمي در اين محل وجود دارد که دليل است بر اينکه در گذشته در اين مکان باغي بوده که به جوئرایی باغ معروف شده. اين چشمه ها چندين بار حفاری شده و آب آن زياد گرديده و باز پر شده. آب اين چشمه ها بسيار سرد و گوارا است .مردم برای تفريح بکنار اين چشمه ها ميروند و در آنجا نهار صرف ميکنند 21 - چشمه دکان رز که در محل تقاطع راه کرود به دشته و دره دشته قرار گرفته .آب اين چشمه در گذشته زياد بوده و در اطراف آن درخت هائي وجود داشته ولي در سالهای اخير آب اين چشمه کم شده  وطراوت و سرسبزی آن از بين رفته 22 - چشمه عسل مالي کين که آب آن کم است فقط مقداری اطراف خود را تبديل به چمن کرده است 23 - آب زه های دشته ای دراگل 24 - آب زه های ريقنه ای درا گل 25 - چشمه کولي نشين که خيلي کم آب است 26 - چشمه غراب چشمه که کم آب و آب آن سرد است 27 - چشمه گت کمری چال که کم آب است 28 - چشمه های گل اندان که کم آب هستند 29 - چشمه و یداری پشت که کم آب است 30 - چشمه اندسي چشمه است که آب آن به سردی و گوارائي معروف است اين چشمه حدود دو زمين مسير خود را مشروب ميکند 31 - چشمه گل چالي سر که خيلي کم آب است 32 - چشمه علي نقي چشمه ،اين چشمه آب نسبتا زيادی دارد آب آن در خوشمزگي و سردی و گوارائي بين اهالي شهرت و معروفيت دارد. گاهي اهالي ده برای آب خوراکي در منازل از آب اين چشمه برداشته بخانه ميبرند و از آن استفاده ميکنند. مخصوصا در ماه مبارک رمضان در فصل های گرم سال که در روز عطش بروزه داران غلبه ميکند به کنار اين چشمه مي آيند وآب نيلگون اين چشمه را مشاهده ميکنند و سردی فوق العاده آن را در موقع شستن دست و رو حس ميکنند دلشان از حسرت مي طپد و آرزو مي کنند که اول افطار از آب آن چشمه روزه بگشايند و جگر تشنه خود را با آن سرد کنند روی اين هوس نزديک افطار کودکان خود را ميفرستند و با کوزه آب اين چشمه را بخانه آورده و با آن افطار ميکنند 33 - چشمه کش مي باشد که در گذشته  نقب مانندی در اين محل زده شده. آب از داخل اين      نقب خارج ميگردد ولي آب آن چندان زياد نيست. در کنار اين چشمه چند درخت زردآلو وتبریزی       وجود دارد .وجود اين درخت ها ميرساند که در گذشته آب اين چشمه زياد بوده 34 - چشمه نو سر که در طرف راست دره دشته به ده قرار دارد آب اين چشمه شيرين و گواراست. از قديم مظهر اين چشمه را مانند تونلي حفر کرده بودند که آب از داخل اين تونل ميآمد و پس از خروج از تونل مسافتي از يک مجراي سرپوشيده را طي ميکرد بعد ظاهر ميشد. در اين سالهای اخير بعلت گرفتگي مجرای آن به همت اهالي ده روی آن مجرا برداشته شده و پس از پاک کردن بازسازی شد ولي سرچشمه اصلي آن دست نخورد و اخيرا هم بخرج و سعي دکتر احمديان بار ديگر سر پوشيده اين چشمه برداشته شد و تونل اصلي که سرچشمه است چند متر بطور عمقي حفاری شد و مجددا همه آن بازسازی گرديد و آب آن دو برابر اضافه شد آب اين چشمه نسبتا زياد است از قديم آب اين چشمه داخل ناو چوبي ميشد پس از مدتي که پوسيده ميشد آنها را عوض ميکردند و تا زمان حاضر چنين است بهمين علت آنرا نوسر ناميده اند 35 - چشمه پائين ده که آب آن از داخل نفبي بيرون مي آيد که نسبتا زياد و سرد و گوارا است و بيش از نيمي از اهالي ده آب آشاميدني خود را از آن چشمه بر ميدارند و استفاده ميکنند 36 - چشمه رجي سر که آنرا زری سر هم در گذشته ميگفته اند ولي فعلا به رجي سر معروفيت دارد اين چشمه آب خيلي زيادی ندارد ولي در جلو آن استخری بزرگ ساخته اند که هر 12 ساعت جلو آن را ميبندند اين استخر پر ميشود و سپس آنرا باز ميکنند و باغهای اطراف آنرا مشروب ميکنند 37 - چشمه کوچک کور دره آک که نسبتا کم آب است 38 - چشمه اوئکي داری بن . اين چشمه آب زيادی دارد و آب آن بسيار سرد و گوارا است و از اين نظر معروفيت دارد اين چشمه از زير سنگ بسيار بزرگي ميجوشد و بيرون مي آيد چون اطراف اين چشمه سرسبز و خرم است اکثرا مردم برای هواخوری و تفريح بکنار اين چشمه ميروند و اين محل دارای هوائي بس دلکش و فرح افزا است و آب اين چشمه بصرف کشاورزی نيز ميرسد 39 - چشمه سعادتي باغچه  ای کين. اين چشمه آب سرد و گوارايي دارد اين چشمه سر راه کرود به تولاب قرار دارد و علت شهرت و معروفيت آن اين است که در تابستان مردمانيکه در ديمي زارهای سمت جنوب کرود برای درو ميروند چون آنجاها کم آب است اين دروگرها هنگام ظهر بر ميگردند به سر اين چشمه مي آيند و دست و صورتي ميشويند ،آب سردی مينوشند و خستگي ميگيرند

 40 - چشمه آهکي چشمه ای سر که آبش کم است 41 - چشمه بن جو کم آب و بي مزه است 42 - چشمه عسلک که چند چشمه است و آب آنها زياد نيست 43 - چشمه پسارو که از ميان سنگهای ريز و درشت زيادی بيرون مي آيد و يک سنگ بزرگ روی اين چشمه قرار دارد. اين چشمه سر راه کرود به اوانک قرار گرفته است و آب آن سرد و گوارا مي باشد 44 - چشمه اشکس که آبش قدری زياد است و سرد و گوارا مي باشد 45 - چشمه خشکایی دره که آبش زياد نيست 46 - آب زه های کلامسر 47 - چشمه گربنه ای کش بالا که کم آب است 48 - چشمه گزبنه ای کش پائين که بسيار کم آب است و آب آن شور است 49 - چشمه هو ارث که آبش چندان زياد نيست و مزه اش شور و بد مزه است 50 - چشمه کنگرستان که آبش زياد نيست 51 - چشمه ها يا آب زه های اولیایی کند که آبشان زياد نيست 52 - چشمه کرحسن آب آن نسبتا زياد است و در سردی و گوارائي شهرت دارد و در حدود صد متر مسير خود را تبديل به چمن کرده است و در تابستان رعايا که در مزارع اطراف اين چشمه مشغول درو هستند در کنار اين چشمه آمده سر و روی ميشويند و رفع خستگي کرده و آب سرد آنرا مينوشند و رفع عطش ميکنند 53 - چشمه های غصه خورچال که آب چنداني ندارند 54 - چشمه لوک در که آب زيادی ندارد 55 - چشمه ديزگران بالا که آب زيادی ندارد و آب آن کم و بي مزه است 56 - چشمه ديزگران پائين که اطراف خود را تبديل به چمن بزرگي کرده و آب آن خيلي کم است 57 - چشمه خدروا که آب آن کم و بي مزه است 58 - آب زه گز چاله 59 - چشمه کم آب آلاله ديمي زار 60 - آب زه قلعه دره 61 - آب زه های نسام ضمنا غير از اين چشمه ها و آب زه ها که نام برده شد آب زه هایی در دو طراف دره سراسری وجود که تعداد آنها زياد است ولي قابل ذکر نمي باشند.

 

 

برگرفته از کتاب سیمای کرود نوشته مرحوم حبیب اله برنگی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پاورقی : جناب سرهنگ محمد رضا (حسن )برنگی فرزند مرحوم حاج صالح برنگی توضیحی را در خصوص بند 21 این مطلب مرقوم فرموده اند که ضمن تشکر از ایشان عیناً مطلب ایشان نقل میگردد:

( دکان رز ملکی است متعلق به مرحوم حاج صالح برنگی که در مسیر شمالی کرود وبه سمت کرکبود قرار دارد ودر حال حاضر نیز دارای درختان سیب وگردو میباشد وهمچنین چشمه داخل این باغ نیز با تلاش انجام گرفته دارای آب بسیار گوارا بوده وبه داخل استخر میریزدو برای آب یاری درختان مورد استفاده قرار میگیرد)

لازم به ذکر است که کتاب سیمای کرود در سال 1355 ه ش  نوشته شده و شرحی که برای چشمه دکان رز آورده شده مربوط به حال و هوای آنزمان میباشد ( علی برنگی)

 ضمنا در متن عبارت( دشته) به اشتباه( وشته) آمده بود که تصحیح گردید.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید