ن

ناتائیل (ناتائیل)
بدوبیراه، آدم ناباب

ناتائیلی پسر (ناتائیلی پسر)
پسر آدم ناباب (نوعی ناسزا یا  نسبت ناروا)

ندوردین (ندوردین)
بزرگ و بی قواره

نره بکشین (نَره بَکشیِن)
ورمی که روی پوست بر اثر ضربه یا کهیر ایجاد می شود

نسا ایج (نسّا ایج)
اهل روستای نسا) a resident of Nessa village in Taleghan

نگواردی (نَگواردی)
بزگ هیکل

نمی یله گپ به گپ واکوئه (نِمی یَلِه گَپ بِه گَپ واکوئِه)
نمی گذارد صحبت را کامل کنیم، حرفمان را مرتبا قطع می کند

نوم دار (نُوم دار)

اسم کس دیگری را دارد Named after someone

نکوسات
آدم پست

نیم ازگل
نیم باز. مثال: در نیم ازگل کن یعنی در را نیمه باز کن

نیم ازگل خو
خواب نیمه عمیق


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید