رجب-آقا بزرگ

<برگشت به لیست خاندان های کرود>

آقا بزرگ (ملا بزرگ) (فرزند رجب وبی بی 

رقیه

از خاندان اوروش

ملا قربانعلی

همسرش راضیه مصدری از خاندان رجب

میرزا علی اکبر

همسر اولش ام هانی از خاندان نوروز

همسر دومش فخری آقا حسینی از خاندان اوروش

 ____________________________________________________________________________________________


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید