بازی کلا دارک در کرود

کُلّا دارک به اين طريق بود که دو دسته از جوانها يارگيري مي کردند و معمولا اين بازي را روي پشت بام انجام مي دادند. يک سنگ را روي يکي از پشت بام ها بعنوان کُلِّه (قله) معين مي کردند يکي بر روي کله مي ايستاد و در فضاي اطراف آن محافظ کله مي شد. دسته ديگر سعي مي کردند خود را به کله برسانند و آن را تسخير کنند. تسخير کردن کله به اين نحو بود که بدون لگدخوردن از دسته مخالف پاي خود را روي کله بگذارند. محافظين کله هم سعي مي کردند آنها را با لگد بزنند. هرکدام از مهاجمين که مورد اصابت لگد مدافعين قرار مي گرفتند باخته بودند و از بازي کنار مي رفتند. از طرفي اگر يک مهاجم از بين دو مدافع مي گذشت و نام يکي از آنها را مي برد و ميگفت پَر فلان کس، آن شخص از بازي خارج مي شد. اين بازي تا زماني ادامه پيدا ميکرد که تعداد مهاجمين اينقدر کم مي شد که ديگر از گرفتن کله مأيوس مي شدند يا مهاجمين اينقدر به پَرگفتن ادامه مي دادند که مدافعين را از ميدان به در مي کردند يا اين که کله را مي گرفتند. وقتی دوري از بازي به اين صورت تمام مي شد، مهاجمين جاي خود را به مدافعين و مدافعين جاي خود را به مهاجمين ميدادند. هردسته از طرفين بازي که برنده مي شدند از دسته ديگر کولي ميخوردند.

برگرفته از کتاب سیمای کرود نوشته مرحوم حبیب اله برنگی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید