انگشتر بازی در کرود

اين بازي را در شب نشيني ها و جشن ها و شبهاي عروسي و شبهاي چله که جوانها دور هم جمع مي شدند انجام مي دادند و آن به اين طريق بود که يارگيري مي کردند و جوانها دو دسته مي شدند و بر سر نوبت اول يا دوم شدن قرعه مي کشيدند. آنگاه يک نفر از دسته اي که دوم شده بود 5 عدد نعلبکي، يا در زمانهاي دورتر 5 عدد کلاه نمدي تا کرده را در داخل يک سيني مي گذاشت و آن را در گوشه اي از مجلس که همه جمع بودند به طور مخفي به گونه اي که ديگران کار او را نمي ديدند مي برد و يک عدد سکه کوچک يا انگشتر را زير يکي از نعلبکي ها يا کلاه ها مي گذاشتند که نام آن را گل مينا مي ناميدند. بعد آن سيني را مي آورد داخل جمع مجلسيان مي گذاشت. افراد دسته اول بايد يکي يکي نعلبکي ها يا کلاه ها را برمي داشتند. برداشتن آن به اين صورت بود که اگر بار اول يکي از نعلبکي ها يا کلاه ها را درنظر مي گرفتند و مي گشتند، اگر انگشتر يا سکه زير آن بود 5 امتياز براي آنها محسوب مي شد و اگر زير آن چيزي نبود باخته بودند. اگر يکي يکي نعلبکي ها يا کلاه ها را برمي داشتند مي گفتند اين گل و سکه يا انگشتر زير ان بود يک امتياز حساب مي شد و اگر زير آن نبود باخته بودند. اگر هر نعلبکي يا کلاه را برمي داشتند و میگفتنداين پوچ، و چيزي زير آن نبود امتيازي حساب نمي شد و اگر سکه يا انگشتر زير آن بود باخته بودند. هر بار که سيني را مي آوردند اگر برنده بودند باز همان شخص که سيني را مي آورد، آوردن سيني را تکرار مي کرد و اگر بازنده مي شدند بايد دسته بازنده، سيني را مي برد و ترتيب مي داد و به وسط مجلس مي آورد. دسته ديگر گل و پوچ گفتن را آغاز کرده، تعداد شماره ها را در اين بازي 50 تعيين مي کنند. هر دسته زودتر به عدد رسيدند برنده حساب مي شدند و روي هرچه شرط شده باشد دسته برنده آن را از دسته بازنده مي گرفت.

برگرفته از کتاب سیمای کرود  نوشته مرحوم حبیب اله برنگی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید