ديدن ماه شبِ عيدِ فطر در کرود

در کرود موقعيکه ماه مبارک رمضان به پايان ميرسيد، اگر سي روز تمام نشده بود و ماه رمضان يک روز کم (کم یِک) داشت يعني 29 روز بود و فردای آنروز قرار بود عيد باشد، پير مردان و متدَیّنین ده خيلي احتياط ميکردند و شب عيد برای ديدن ماه به جستجو ميپرداختند تا ماه را به چشم خود ببينند يا برايشان ثابت شود که ماه را ديده اند. برای اينکار ميرفتند روی پشت بام و موقعيکه آفتاب در افق مغرب پنهان ميشد چشم را دقيق به آسمان ميدوختند و کاملا همه جای طرف مغرب آسمان را بررسي کرده و از نظر ميگذرانيدند. اين کار را تا وقتيکه ستاره بيرون مي آمد ادامه ميدادند، تا ماه را ببينند، چون ميگفتند ماه اگر 29 روز باشد خيلي رقيق است و به سختي روئيت ميشود.

بقیه در ادامه مطلب.............

   روی اکثر پشت بام های ده، مردم از بزرگ و کوچک ايستاده بودند و به آسمان نگاه ميکردند. اگر يک نفر ماه را ميديد با شادی فرياد بر مي آورد که من ماه را ديدم و ديگران را صدا ميزدو میگفت:  "بيائيد به شما ماه را نشان بدهم" و مردم به آنجا هجوم مي آوردند تا ماه را ببيند او هم نشان ميداد. اگر چند نفر تائيد ميکردند که ماه را ديده اند ثابت ميشد ولي اگر يک نفر ميگفت من ماه را ديده ام هر چه قسم ميخورد از او قبول نميکردند.

 گاهي برای ديدن ماه چند نفر از جوانان را مي فرستادند که بروند بالای تپه های اطراف ده ماه را ببينند آنها هم اگر به اتفاق تائيد ميکردند که ماه را ديده ايم قبول ميکردند ولي اگر يکنفر ميگفت از او نمي پذيرفتند. گاه برای ديدن ماه تشتي را پر از آب ميکردند و داخل آب تشت نگاه ميکردند تا ماه را ببينند و يا دو سر نخ نازکي را ميگرفتند جلو چشم خود نگه ميداشتند و بتدريج رو به آسمان بالا و پائين ميبردند و در راستای نخ نگاه ميکردند تا ماه ديده شود. اگر آسمان ابري بود مکافات داشت چون ماه ديده نميشد. ماه اگر در شب ديده نميشد فردا عيد نمي گرفتند و منتظر بودند از طريقی خبر ديده شدن ماه برسد يا يکنفر را ميفرستادند در دهي که روحاني داشت خبر ديده شدن ماه را بياورد و يا از دهي که ماه را ديده بودند نامه به دهات اطراف ميفرستادند که ماه را ديده ايم عيد بگيريد. گاهي با اينکه عيد ميشد بعضي ها تا بعداز ظهر روز عيد روزه نگهميداشتند. خلاصه اينکه دقت و مراعات در انجام دادن فرائض ديني خيلي زياد بود.

برگرفته از کتاب سیمای کرود مرحوم حبیب اله برنگی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید