انواع کولبار علف ( پشته)

انواع کولبار علف ( پشته)

کولبار علفی را که انسان کول ميکند (پشته) ميگويند. پشته را دو نوع مي بندند يکي (پشته ور بندائي) و ديگر پشته (کفلي پشته). اما پشته وربندائي اين طور است که ريسمان را روی زمين پهن ميکنند يک سر ريسمان بحلقه ای چوبي بنام (چنبل) وصل است. علف ها را از کنار چنبل تا فاصله دو متر روی ريسمان مي چينند بمقداريکه ميتوانند کول بگيرند. تقريبا به ارتفاع يکمتر و نيم بعد سر ريسمان را از روی علف ها مي آورند از داخل چنبل رد ميکنند و آنرا محکم ميکشند تا علف ها جمع شده وکاملا سفت شود. بعد ريسمان را گره ميزنند. آنگاه پشته علف را کول کرده سر ريسمان را روی دوش آورده از زير بغل ميگذرانند و آنرا کشيده از روی پشته مي آورند روی دوش ديگر و باز از زير بغل ميگذرانند و ميآورند روی پشته آنگاه سر ريسمان را بدست ميگيرند و حرکت ميکنند.

 اما کفلي پشته را (سرکشي ورکشي) هم ميگويند. بستن آن به اين طريق است که چنبل را به وسط ريسمان وصل ميکنند. يک رشته ريسمان را روی زمين پهن ميکنند و علف را مانند پشته وربندائي با آن مي بندند. رشته ديگر ريسمان را تا مقداری پائين تر از چنبل ميچينند تا وسط پشته بيايد بطرفي که کول ميکنند و از سمت چپ از طرف عرض پشته برده و از پشت آن بطرف ديگر آورده و پشت خود را روی پشته ميگذارند و آن ريسمان را از زير بغل راست آورده و از روی دوش چپ سر آنرا برده و از رشته طرف ديگر ريسمان بيرون مي آورند و ميکشند اين ريسمان روی شيب پشته را مي پوشاند و پشته علف را به بدن مي چسباند. سر اين ريسمان را بدست چپ مي پيچند و سر ديگر ريسمان را بدست راست ميگيرند و از زمين بلند ميشوند و حرکت ميکنند.

بستن بار علف هم که آنرا به قاطر يا الاغ بار ميکنند دو نوع است يکي (هاله بار) و ديگری (کمانه بار). هاله بار به اين طريق است که چنبر را وسط ريسمان وصل ميکنند و دو طرف ريسمان را روی زمين پهن ميکنند و روی آنها علف مي چينند چون به اندازه مورد نظررسید، دنباله دو طرف ريسمان را مي آورند و از داخل چنبر وسط ميگذرانند و از دو طرف مي کشند و گره ميزنند بعد آنرا روی چهارپا ميگذارند که بستن آن ساده است و اکثرا آنطور بار مي بندند. اما کمانه بار بستن به اين طريق است که يک ريسمان دولائي را بطول حدود دو متر که به دو سرش چنبر وصل است روی زمين پهن ميکنند و لای دو ريسمان آنرا قدری از هم باز ميکنند بعد يک ريسمان خيلي بلند را بيک برش چنبر وصل ميکنند و چنبر ديگری را هم بفاصله حدود 60 سانت از چنبر اولي وصل ميکنند و ريسمان بين اين دو چنبر را وسط ريسمان دولای اولي از طرف عرض از زير پهن ميکنند و سراسر ريسمان دو لای اولي را بين دو چنبر چند رديف علف مي چينند تا به اندازه بار شود. بعد ديگر قسمت وسط که بايد روی شانه چهارپا قرار بگيرد علف نميگذارند ولي در دو طرف آن مقداری علف ميگذارند که بالا مي آيد و وسط بار گود مي ماند آنگاه آن ريسمان بلند را از پهلو بروی بار آورده و بترتيب يکي بعد از ديگری از داخل چهار چنبر اطراف بيرون مي آورند تا به جای شروع آن برسد. آنگاه اين ريسمان را چنبر به چنبر آنقدر ميکشند تا کاملا کشيده و محکم شود و ريسمان را گره ميکنند پس از گره زدن، چهار ريسمان را که روی بار بوجود آمده در وسط بار با دنباله همان ريسمان بهم مي بندند که از هم باز نشود در اين موقع بار آماده ميشود و آنرا روی چهارپا ميگذارند. معمولا علف های کوه يا علف ها ايکه ميخواهند از راه دور حمل کنند بار کمانه مي بندند.

برگرفته از کتاب سیمای کرود مرحوم حبیب اله برنگی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید